Περιβαλλοντική δικτύωση με φορείς των Βαλκανίων

Η Περιβαλλοντική δικτύωση με φορείς των Βαλκανίων αποτελεί μια καινοτόμο δράση για τα αυτοδιοικητικά δεδομένα, με την οποία επιχειρείται μια πρότυπη, αποκεντρωμένη, ανοικτή και συμμετοχική προσέγγιση της περιβαλλοντικής πολιτικής, μέσα από την δημιουργία μιας περιβαλλοντικής πλατφόρμας συνεργασιών με αυτοδιοικητικούς φορείς των Βαλκανίων.

Γενικός στόχος η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσα από το πρίσμα της περιβαλλοντικής διάστασης.

Εξειδικευμένοι στόχοι είναι η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών εφαρμογής περιβαλλοντικών προγραμμάτων μεταξύ των εταίρων, η εμπλοκή και ενεργή συμμετοχή των πολιτών και η τριβή με κοινές περιβαλλοντικές ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες εδραιώνουν κοινά συμφέροντα και προάγουν την αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων και των πολιτών τους.

ELAIN


Προβολή ΠΕΣΥΔΑΠ - Περιβαλλοντική δικτύωση με φορείς των Βαλκανίων σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Τι είναι το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να θεσπίσουν το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», με το οποίο τίθεται σε ισχύ ένα νομικό πλαίσιο για τη στήριξη ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και οργανώσεων που προωθούν την «ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά», δηλαδή τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες βασίζεται στην εμπειρία του προηγούμενου προγράμματος για την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά που διήρκεσε από το 2004 έως το 2006. Υποβλήθηκε από την Επιτροπή μετά από ευρεία διαβούλευση με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και εκ των προτέρων αξιολόγηση στο πλαίσιο της οποίας αναλύθηκε η ανάγκη για παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο και ο αναμενόμενος αντίκτυπος του προγράμματος στον τομέα. Χάρη σε αυτές τις εμπειρίες και διαβουλεύσεις, το παρόν πρόγραμμα 2ης γενιάς έχει φτάσει σε ένα σχετικό επίπεδο ωριμότητας, συνδυάζοντας τη συνέχεια με την καινοτομία.

citizenship