Παρεχόμενες υπηρεσίες

Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων

 • Ατμοσφαιρική ρύπανση με σταθμό εξοπλισμένο με αυτόματους αναλυτές 
 • Εκπομπές αυτοκινήτων με αυτόματο αναλυτή
 • Εκπομπές κεντρικής θέρμανσης με αυτόματο αναλυτή
 • Προσδιορισμός ραδιενέργειας με Geiger-Mueller
 • Προσδιορισμός παραμέτρων θαλάσσιας ρύπανσης με σύγχρονο εργαστήριο περιβαλλοντικών προσδιορισμών
 • Προσδιορισμός παραμέτρων γεωτρήσεων με αυτόματους αναλυτές
 • Προσδιορισμός βιομηχανικών εκπομπών με αυτοκινούμενο σταθμό εξοπλισμένο με αυτόματους αναλυτές
 • Προσδιορισμοί έντασης πεδίου μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας
 • Προσδιορισμοί ηχορρύπανσης

Εκπόνηση μελετών για τα Διαδημοτικά προβλήματα των Δήμων μελών μας

 • Μελέτη ρύπανσης των υδάτων του Κηφισού,θαλάσσιας περιοχής του Σαρωνικού και γεωτρήσεων στα διοικητικά όρια των Δήμων μελων μας με σύγχρονα εξοπλισμένο εργαστήριο περιβάλλοντος.
 • Εκπόνηση έργου-μελέτης συλλογής και επεξεργασίας του παραγόμενου βιοαέριου της χωματερής Σχιστού στα πλαίσια του προγράμματος MEDSPA 92 συνολικού προϋπολογισμού 300.000.000 δρχ.
 • Εκπόνηση προγραμμάτων ανταλλαγής εμπειριών με χώρες μέλη της Ε.Ε. σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Εκπόνηση το 1990 χρηματοδοτούμενης από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ μελέτης για την ζεύξη Περάματος-Σαλαμίνας συνολικού προϋπολογισμού 150.000.000 δρχ.
 • Εκπόνηση το 1993 χρηματοδοτούμενης από το ΥΠΕΧΩΔΕ μελέτης για την επαναχρησιμοποίηση του παραγόμενου νερού από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην υτάλλεια συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 δρχ.
 • Εκπόνηση χρηματοδοτούμενης από το ΥΠΕΧΩΔΕ ερευνητικής πρότασης με θέμα την εξέταση ατμοσφαιρκής ρύπανσης στην βιομηχανική-βιοτεχνική ζώνη Περάματος συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000 δρχ. Η ανάθεση του έργου έγινε τον Απρίλιο 1996.
 • Εκπόνηση μελέτης χρηματοδοτούμενης από το ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα ¨Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης από τον Πειραιά έως και το Πέραμα. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης.Η ανάθεση του έργου έγινε το 1997
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης και αντιρρύπανσης των πετρελαιοκηλίδων σε θαλάσσιο περιβάλλον. Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος LIFE 1999 και χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Στο όλο πρόγραμμα ο Σύνδεσμος συμμετέχει μαζί με άλλους εταίρους για την εκπόνηση του έργου
 • Μελέτες προγραμμάτων ΕΠΤΑ.

Εκπόνηση έργων περιβάλλοντος για τους Δήμους μέλη μας

 • Πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων- ίδρυση διαδημοτικού κυνοκομείου. Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια του ΕΠΤΑ και η ανάθεσή του στον Σύνδεσμο έγινε το 2001.
 • Εκπόνηση έργου-μελέτης συλλογής και επεξεργασίας του παραγόμενου βιοαέριου της χωματερής Σχιστού στα πλαίσια του προγράμματος MEDSPA 92 συνολικού προϋπολογισμού 300.000.000 δρχ.


Διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγικής για τους Δήμους μέλη μας

 • Συγκοινωνιακό-κυκλοφοριακό
 • Αστικό πράσινο
 • Ποιότητα ατμόσφαιρας
 • Ποιότητα θάλασσας
 • Λειτουργία πόλεων
 • Διαχείριση αδέσποτων ζώων

Παροχή τεχνικών και νομικών συμβουλών για τους Δήμους μέλη μας

 • Παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα ποιότητας ατμόσφαιρας
 • Παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος
 • Παροχή τεχνικών συμβουλών για διαδημοτική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού προβλήματος των περιοχών
 • Παροχή τεχνικών συμβουλών για την διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • Αυτοψίες σε οχλούσες παραγωγικές μονάδες των περιοχών των Δήμων μελών μας
 • Παροχή νομικών συμβουλών για την αντιμετώπιση θεμάτων περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από οχλούσες παραγωγικές μονάδες
 • Παροχή νομικών συμβουλών για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων των περιοχών μας
 • Παροχή νομικών συμβουλών για τις κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας
 • Παροχή νομικών συμβουλών για αυθαίρετες δομές και καταπατήσεις