Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 16:08

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Κάλυψης υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών οικονομικού λογισμικού 2020)

Κορυδαλλός, 04/03/2020

Αριθ.πρωτ. 391

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ενδιαφέρεται για την κάλυψη υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών οικονομικού λογισμικού 2020, προϋπολογισμού Τριών Χιλιάδων Διακοσίων Είκοσι Πέντε Ευρώ (3.225,00€) πλέον του ΦΠΑ (24%), (Τριών Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ (3.999,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με:

  1. Το με αριθμό πρωτ. 323/24-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006335122
  1. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 10/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού (βλεπ. στο συνημμένο αρχείο)
  2. Τη με αριθμό πρωτ. 386/04-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-157) με ΑΔΑ: ΩΨΔΘΟΡΙΕ-2ΔΑ και ΑΔΑΜ: 20REQ006378480 καταχώρηση εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος
  1. Το με αριθμό πρωτ. 324/24-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 11/03/2020, είτε στο email: pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις ζητούμενες υπηρεσίες:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τίτλος: «Yπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών οικονομικού λογισμικού 2020»

(ΚΑ: 10-6142.002 Π/Υ οικ. Έτους 2020)

Α/Α

Περιγραφή

Μον. Μέτρ.

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη

1

α)Υπηρεσίες συντήρησης των εφαρμογών του λογισμικού του ΠΕΣΥΔΑΠ, οι οποίες αφορούν το λογιστήριο, την ταμειακή, τη μισθοδοσία, την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και το Διπλογραφικό και

β)Υπηρεσίες πρόσβασης στο helpdesk

Κατ’ αποκ.

1

2.205,00€

2.205,00

2

Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης(remote) και ONSITE παρουσία

Ώρες

20

     51,00

1.020,00

Σύνολο

3.225,00

Φ.Π.Α. 24%

774,00

Γενικό σύνολο δαπάνης

3.999,00

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό, κατά την υποβολή της προσφοράς τους υποχρεούνται να επισυνάπτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ισοδύναμα επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω θα ισοδυναμεί με αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.                        

 Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου

Κατσαντώνης Γεώργιος

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και η 10/2020 μελέτη.