Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 18:01

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού 2020)

Κορυδαλλός,06/03/2020

 

Αριθ.πρωτ. 411

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών για το έτος 2020, προϋπολογισμού ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (3.858,52,00€), ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (4.784,56€)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με:

  1. Το με αριθμό πρωτ. 353/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006360965
  2. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 8/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού
  3. Το με αριθμό πρωτ. 357/28-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης
  4. Τη με αριθμό πρωτ. 403/05-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-161) με ΑΔΑ: 9ΨΦ3ΟΡΙΕ-Ε1Ξ και ΑΔΑΜ: 20REQ006387850 καταχώρηση εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/03/2020 και ώρα 11:00π.μ., είτε στο email: pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα προς προμήθεια είδη:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Τίτλος: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού»

(ΚΑ:70-6634 Π/Υ οικ. Έτους 2020)

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Είδος μονάδας

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Αξία

Απιονισμένο νερό 4 Lt

τεμάχιο

70

0,80

56,00

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 4 Lt

τεμάχιο

55

2,10

115,50

Υγρό αντισηπτικό ζελέ χεριών 4 Lt

τεμάχιο

30

9,50

285,00

Υγρό καθαριστικό τζαμιών 750ml

τεμάχιο

40

1,60

64,00

Υγρό δαπέδου γενικού καθαρισμού 4 Lt

τεμάχιο

50

2,00

100,00

Παχύρευστη χλωρίνη 1,25 Lt

τεμάχιο

350

1,20

420,00

Παχύρευστη χλωρίνη 2 Lt

τεμάχιο

150

3,70

555,00

Υγρό πιάτων 4 Lt

τεμάχιο

20

2,00

40,00

Σακούλες απορριμμάτων (γραφείου / wc)

περίπου 75 Χ 52 cm. σε ρολλό των 10 τεμ.

συσκευασία 10 τεμ.

1200

0,06

72,00

Σακούλες απορριμμάτων (γραφείου / wc)

περίπου 50 Χ 50 cm σε ρολλό των 20 τεμ.

συσκευασία 20 τεμ.

150

0,10

15,00

Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες 80-85 Χ 110 cm

(8-10 τεμ. το κιλό)

κιλά

150

1,40

210,00

Αρωματικό χώρου συσκευασία 250 ml

τεμάχιο

15

3,50

52,50

Σφουγγαρίστρα φυτίλι απλή

τεμάχιο

50

1,70

85,00

Σφουγγαρίστρα φυτίλι επαγγελματική

τεμάχιο

10

3,95

39,50

Σκούπα πλαστική (ανταλλακτικό)

τεμάχιο

30

0,90

27,00

Πλαστικό κοντάρι

τεμάχιο

20

0,70

14,00

Κουβάς με στίφτη 13 Lt

τεμάχιο

12

2,43

29,16

Φαράσι πλαστικό με κοντάρι

τεμάχιο

20

2,00

40,00

Σφουγγαράκι κουζίνας δύο όψεων με φίμπρα

τεμάχιο

80

0,50

40,00

Χαρτί υγείας 10άρι 110-120 gr.

τεμάχιο

70

2,70

189,00

Χαρτί κουζίνας 1000 gr.

τεμάχιο

700

1,86

1.302,00

Χαρτοπετσέτες 100 φύλλων

τεμάχιο

20

0,40

8,00

Σύρμα σγουρό χοντρό για πατώματα

τεμάχιο

50

0,80

40,00

Ανταλλακτικό βουρτσάκι για πιγκάλ WC

τεμάχιο

6

1,31

7,86

Σετ πιγκάλ WC (βάση και βουρτσάκι)

τεμάχιο

4

3,00

12,00

Επιτοίχια συσκευή ρολού κουζίνας

τεμάχιο

2

20,00

40,00

     

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

3.858,52 €

 

 

     

Φ.Π.Α. 24%

926,04 €

     

ΔΑΠΑΝΗ

 

4.784,56 €

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό, κατά την υποβολή της προσφοράς τους υποχρεούνται να επισυνάπτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ισοδύναμα επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω θα ισοδυναμεί με αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης