Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 11:58

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού ΠΕΣΥΔΑΠ 2023

                                           ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

                                                                                       ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

                                            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                             για το έτος 2023

  

Κωδικοί  Αριθμοί                                       Έσοδα και Εισπράξεις                                   Προϋπολογισμός σε ευρώ            

                                                                                             

0                                                                         Τακτικά Έσοδα                                                          1.318.559,72              

1 (πλην 13)                             Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)                              5.000,00              

2                                                                    Έσοδα παρελθόντων ετών                                                         0,00              

31                                                                   Εισπράξεις από Δάνεια                                                     24.670,80              

32                                 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη                  0,00 

4                                                 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων                               240.200,00              

5                                                               Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους                                         385.236,84             

13                                                               Επιχορηγήσεις για επενδύσεις                                             389.426,60              

                                                            Σύνολο Πόρων                                          2.363.093,96

 

Κωδικοί  Αριθμοί                                       Έσοδα και Εισπράξεις                                   Προϋπολογισμός σε ευρώ       

 

60                                                         Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                            183.645,38              

61,62                                                       Αμοιβές και παροχές τρίτων                                               792.645,30              

63,64                                                    Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα                                            26.780,00              

651                                                             Τοκοχρεωλύσια δανείων                                                        150,00              

66                                                         Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών                                           458.440,43              

67,68                                                Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα                                       30.200,00              

81                                                       Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.                                        333.970,00              

82,85                                                   Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις                                         190.700,00              

83                                                Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                0,00              

                                                                            Επενδύσεις                                                                       0,00              

71                                                                        Αγορές                                                                    122.658,48              

73                                                                          Έργα                                                                     214.904,37              

74                                                                         Μελέτες                                                                             0,00              

75                                                            Συμμετοχή σε επιχειρήσεις                                                            0,00              

652                                                    Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων                                                  0,00              

9111                                                                    Αποθεματικό                                                                 9.000,00              

                                            Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών                             2.363.093,96