Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015 13:35

Περιληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού: "Προμήθεια Ζωοτροφών ΔΙΚΕΠΑΖ 2016"

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου διακηρύσσει ότι στις 05/01/16 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. π.μ. έως 11:30 π.μ. θα διεξαχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την για την «Προμήθεια Ζωοτροφών ΔΙΚΕΠΑΖ 2016».συνολικού προϋπολογισμού ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (30.891,45 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (ΚΑ:70-6698.001).

Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός και η εκτέλεση της Προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:

 1. της αριθμ. 11389/93 Αποφ. Υπ. Εσωτερικών,
 2. το άρθρο 25 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007),
 3. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 4. της Υπουργικής απόφαση Υπ. Οικονομίας. Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010- ΦΕΚ 1789/12.11.2010 (χρηματικά όρια),
 5. των άρθρων 209 και 284 του Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων,
 6. του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»,
 7. του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 8. τις διατάξεις του Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια – Αντικείμενο Ανάρτησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 9. τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Σύσταση ΚΗΜΔΗΣ),
 10. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400 Β’ /20.12.2012),
 11. τις διατάξεις του Ν.4250/14 (Κατάργηση υποχρέωσης επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων).
 12. τις διατάξεις του Ν.4281/14 όπως ισχύει σήμερα,
 13. το άρθρο 37 (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων) του Ν. 4320/15.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συνδέσμου (Λακκώματα Σχιστού Περάματος – περιοχή ΒΙΠΑ) την παραπάνω ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Η Εγγύηση Συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί του προϋπολογισμού (εκτός Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλης αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων θα βαρύνει τον προμηθευτή σύμφωνα με τον Ν.3801/09.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά στο αρμόδιο γραφείο του Συνδέσμου. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή να κατατεθούν στο Σύνδεσμο (μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Πρόχειρου Διαγωνισμού .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Σύνδεσμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210 4015451).

 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ