Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 14:53

Ανακοίνωση: Κλήρωση Επιτροπών

Πέραμα, 31.12.2015

 Αριθ.πρωτ. 2165

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3.Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση α) επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών, β) επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών υπηρεσιών, γ) επιτροπής παραλαβής προμηθειών δ) επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, ε) επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 67, 70 του ΠΔ 28/80, άρθρου 20 του ν.3731/2008 και του άρθρου 273 του ν. 3463/06

Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη 13/1/2016, ώρα 4 μ.μ η Διεύθυνση Διοικητικού θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του συνδέσμου, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.pesydap.gr) και να κοινοποιηθεί στον Δήμο – έδρα του Συνδέσμου, τον Δήμο Κορυδαλλού.

Με εξουσιοδότηση του Προέδρου

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης