Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 12:10

Ανακοίνωση

Πέραμα, 25.04.2016

Αρ. Πρωτ. 734

 

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την ψηφιοποίηση του αρχείου του Συνδέσμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (9.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, ως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 11/2016 μελέτη και ως έχει καταχωρηθεί με το υπ’ αριθ. 13REQ003930197 2016-03-02 αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το περιεχόμενο προς ψηφιοποίηση εντάσσεται στο διάστημα από 01.01.2007 έως 31.12.2016 και αφορά στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις αποφάσεις του Προέδρου και στο σύνολο των ηλεκτρονικών και έντυπων εγγράφων και αρχείων που βρίσκονται στην κατοχή του Συνδέσμου με την επιφύλαξη του Ν. 3448/2006

Οι υπηρεσίες αφορούν στην

  • Δημιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων
  • Ταξινόμηση με βάση το ενιαίο σύστημα ταξινόμησης του Συνδέσμου (ημερομηνιακή, αλφαβητική, θεματική ταξινόμηση)
  • Δημοσίευση ενιαίου καταλόγου με τις κατηγορίες και τον τρόπο οργάνωσης και ταξινόμησης των αρχείων
  • Ανάπτυξη ευρετηρίασης σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα ταξινόμησης, λέξεις κλειδιά, μεταδεδομένα, πίνακα περιεχομένων.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οποιαδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΜΑΪΟΥ 2016 και ώρα 11.30 πμ, καταθέτοντας τις προσφορές τους.

Πληροφορίες παρέχονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ), Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, Πληροφορίες: κ. Κατσαντώνης Γιώργος, Τηλέφωνο 210 4015451. Αντίγραφα της μελέτης παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την ημέρα της κατάθεσης των προσφορών ήτοι ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΜΑΪΟΥ 2016.

                                                                                              Ο Γ.Γ. του Συνδέσμου

                                                                                               Γιώργος Κατσαντώνης