Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016 16:45

Ανακοίνωση (προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού)

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά μετά από ΤΡΕΙΣ (3) άγονες διαγωνιστικές διαδικασίες όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθ. 113/2016 (ΑΔΑ:6ΩΔ6ΟΡΙΕ-ΠΔ3), 148/2016 (ΑΔΑ:6Μ2ΕΟΡΙΕ-93Σ) και 176/2016 (ΑΔΑ:ΩΔΣΣΟΡΙΕ-ΦΩΖ) αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2016 ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (122.295,67€)πλέον ΦΠΑγια την«Προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού (έτους 2016)» ως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 4/2016 μελέτη και ως έχει καταχωρηθεί με το υπ’ αριθ. 16REQ004375612 2016-05-12 αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η προμήθεια Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Φαρμακευτικού Υλικού αφορά στις ανάγκες για θεραπεία των σκύλων που νοσηλεύονται στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) για το έτος 2016 και αναφέρονται στον Πίνακα, που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα (www.pesydap.gr) και τα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμόέχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα.β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 και ώρα 11.00 πμ, καταθέτοντας τις προσφορές τους.

Πληροφορίες παρέχονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ), Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, Πληροφορίες: κ. Κατσαντώνης Γιώργος, Τηλέφωνο 210 4015451. Αντίγραφα της μελέτης παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την ημέρα της κατάθεσης των προσφορών ήτοι ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 και ώρα 11.00 πμ.

                                                                                              Ο Γ.Γ. του Συνδέσμου

                                                                                             Γιώργος Κατσαντώνης