Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016 17:20

Ανακοίνωση (Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και προγραμματισμός συστήματος CCTV)

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και προγραμματισμός συστήματος CCTV» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (11.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 35/2016 μελέτη του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ και ως έχει καταχωρηθεί με το υπ’ αριθ. 13REQ004577876 2016-06-13 αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι προμήθειες αφορούν στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και προγραμματισμός συστήματος CCTV (16 κάμερες, 1 DVR16 θέσεων και 1 οθόνης) για την ενίσχυση της ασφάλειας του Συνδέσμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και ώρα 11.00 πμ, καταθέτοντας τις προσφορές τους.

Πληροφορίες παρέχονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ), Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, Πληροφορίες: κ. Κατσαντώνης Γιώργος, Τηλέφωνο 210 4015451. Αντίγραφα της μελέτης παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την ημέρα της κατάθεσης των προσφορών ήτοι ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

 

                                                                                              Ο Γ.Γ. του Συνδέσμου

                                                                                             Γιώργος Κατσαντώνης