Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016 11:22

Ανακοίνωση (Αποκατάσταση βατότητας οδών και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων στο Όρος Αιγάλεω)

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας οδών και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων στο Όρος Αιγάλεω» ενδεικτικού προϋπολογισμού Δέκα Εννιά Χιλ. Πεντακόσια Πενήντα Τέσσερα ευρώ και Είκοσι τέσσερα λεπτά (19.554,24 €)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 15/2016 μελέτη και ως έχει καταχωρηθεί με το υπ’ αριθ. 13REQ004638966 2016-06-23 αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι υπηρεσίες αφορούν στον καθαρισμό δασικών δρόμων. Το αντικείμενο τωνυπηρεσιών αφορά στην φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση μπαζών και ογκωδών αντικειμένων δια μηχανικών μέσων από τα σημεία των δασικών δρόμων ως υποδεικνύονται στην υπ’ αριθ. 15/2016 μελέτη.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οποιαδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και ώρα 11.00 πμ, καταθέτοντας τις προσφορές τους.

Πληροφορίες παρέχονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ), Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, Πληροφορίες: κ. Κατσαντώνης Γιώργος, Τηλέφωνο 210 4015451. Αντίγραφα της μελέτης παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την ημέρα της κατάθεσης των προσφορών ήτοι ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

                                                                                              Ο Γ.Γ. του Συνδέσμου

                                                                                             Γιώργος Κατσαντώνης