Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 17:23

Πρόσκληση για δημοσίευση σε εφημερίδα (Προκήρυξη για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Φαρμακευτικού Υλικού (έτους 2017)»)

Κορυδαλλός, 13.01.2017

Αρ. Πρωτ. 80

 

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά" ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες δημοσίευσης σε εφημερίδα της προκήρυξης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Φαρμακευτικού Υλικού (έτους 2017)», στο πλαίσιο της υποχρέωσης που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία.   

Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά για δημοσίευση της επισυναπτόμενης προκήρυξης στo φύλλο της ΤΡΙΤΗΣ 17.01.2017 της εφημερίδας σας.           

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

       

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης

                                                                            

Επισυν.: Προκήρυξη