Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 12:10

Ανακοίνωση

Πέραμα, 25.04.2016 Αρ. Πρωτ. 734   Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την ψηφιοποίηση του αρχείου του Συνδέσμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (9.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, ως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 11/2016 μελέτη και ως έχει καταχωρηθεί με το υπ’ αριθ. 13REQ003930197 2016-03-02 αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ. Το περιεχόμενο προς ψηφιοποίηση εντάσσεται στο διάστημα από 01.01.2007 έως 31.12.2016 και αφορά στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις αποφάσεις του Προέδρου και…
ΑΔΑ: 73Χ6ΟΡΙΕ-ΓΗΟ Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2016 ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (122.295,67€) πλέον ΦΠΑγια την«Προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού (έτους 2016)» με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 22η Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη…
Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 13:31

Ευχαριστήρια επιστολή

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 11:01

Ευχαριστήρια επιστολή

Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2016 ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (122.295,67€) πλέον ΦΠΑγια την«Προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού (έτους 2016)» με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου συστήματος.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 1η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και καταληκτική ημερομηνία υποβολής…
Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 14:53

Ανακοίνωση: Κλήρωση Επιτροπών

Πέραμα, 31.12.2015  Αριθ.πρωτ. 2165 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 3.Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση α) επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών, β) επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών υπηρεσιών, γ) επιτροπής παραλαβής προμηθειών δ) επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, ε) επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 67, 70…
Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2016 ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (122.295,67€) πλέον ΦΠΑγια την«Προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού (έτους 2016)» με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου συστήματος.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Δικαίωμα…