Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2016 ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (122.295,67€) πλέον ΦΠΑγια την«Προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού (έτους 2016)» με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου συστήματος.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Δικαίωμα…
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου διακηρύσσει ότι στις 05/01/16 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. π.μ. έως 11:30 π.μ. θα διεξαχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την για την «Προμήθεια Ζωοτροφών ΔΙΚΕΠΑΖ 2016».συνολικού προϋπολογισμού ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (30.891,45 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (ΚΑ:70-6698.001). Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός και η εκτέλεση της Προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: της αριθμ. 11389/93 Αποφ. Υπ. Εσωτερικών, το άρθρο 25 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,…
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου διακηρύσσει ότι στις 05/01/16 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:30. π.μ. έως 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Καυσίμων 2016».συνολικού προϋπολογισμού ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (59.447,13€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (Κ.Α.: 70-6641 και 70-6643). Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός και η εκτέλεση της Προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με: της με αριθμό 11389/93 Υπουργικής απόφασης «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93), του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25, της Υπουργικής…
  O Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Εργαστηριακές, Αιματολογικές, Βιοχημικές και λοιπές κτηνιατρικές εξετάσεις 2016» για το Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας Πειραιά, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 57.790,00 πλέον του ΦΠΑ 23%. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την Τρίτη 05/01/2016 και ώρα 10.00 π.μ. – 10:30 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα…
ΑΔΑ: 7Ω7ΔΟΡΙΕ-ΘΕΙ Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την παροχή κτηνιατρικών και λοιπών υπηρεσιών στον ΠΕΣΥΔΑΠ ύψους 381.925,67 ευρώ πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η είσοδος στο σύστημα πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 1677/Β/2013) καθώς και του Ν.4155/2013. Ο τόπος υποβολής προσφορών…
Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά προκηρύσσει πρόχειρο 2ο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου van για τον ΠΕΣΥΔΑΠ» ενδεικτικού προϋπολογισμού Εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) με το ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.30 πμ – 11.00 πμ. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών), ενώπιον…
Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου van για τον ΠΕΣΥΔΑΠ» ενδεικτικού προϋπολογισμού Εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) με το ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.30 πμ – 11.00 πμ. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών),…