Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2015 17:05

Σχετικά με την πυρκαγιά στο ΚΔΑΥ

Την έντονη ανησυχία της για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία εκφράζει η διοίκηση του ΠΕΣΥΔΑΠ σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Οι εκπομπές από την καύση πλαστικών και αγνώστου προέλευσης υλικών περιέχουν εξαιρετικά  επικίνδυνες και τοξικές ουσίες Ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης τόνισε σχετικα ότι: "Ζητάμε άμεση κατάσβεση και απόδοση ευθυνών για το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται . Το γεγονός θα μπορούσε να αποφευχθεί αν οι υπεύθυνοι έκαναν σωστά την δουλειά τους. Απαιτούμε να διενεργούνται ουσιαστικοί έλεγχοι στην λειτουργία των ΚΔΑΥ".
Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2015 ύψους εκατό τριάντα μία χιλιάδες διακόσια τριάντα Ευρώ και μηδέν έξι λεπτά (131.230,06 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι πέντε (25) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο…
Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Αποψίλωση χώρων πρασίνου σε περιοχές αρμοδιότητας ΠΕΣΥΔΑΠ» για το Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας Πειραιά, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (24.599,75€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 και ώρα 13.00. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,…
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 16:21

Ευχαριστήρια επιστολή

Με την παρούσα ανακοινώνεται  ότι οι υπηρεσίες περίθαλψης και φιλοξενίας του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) είναι απόλυτα εναρμονισμένες με την κείμενη νομοθεσία και παρέχονται αυστηρά στα πλαίσιά της. Όσον αφορά τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων που πάσχουν από ΚΑΛΑ ΑΖΑΡ αυτή  περιγράφεται εξειδικευτικά στην υπ' αριθ. 155/2015 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ: 68Η1ΟΡΙΕ-711), η οποία εκτός των άλλων προβλέπει: "Εφόσον το αποτέλεσμα (της εξέτασης) είναι αρνητικό ολοκληρώνεται η διαδικασία περισυλλογής – σήμανσης – περίθαλψης – επανένταξης. Επί ύποπτου ή θετικού αποτελέσματος τηρούνται οι από το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες". Κάθε…
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΣΥΔΑΠ, αφού ενημερώθηκε για την κατάσταση που βιώνει η δημοτική αρχή Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, σχετικά με τις θέσεις της για το γήπεδο της ΑΕΚ: Ομόφωνα Καταδικάζει κάθε μορφή βίας ή απειλής χρήσης βίας που ασκείται στα μέλη της Δημοτικής Αρχής Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας. Εκφράζει την αλληλεγγύη του στο Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα και χωρίς περιορισμό τις απόψεις τους,  όπως αρμόζει σε έναν κατ’ εξοχή δημοκρατικό θεσμό όπως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ζητεί από τις αρμόδιες…
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) ομόφωνα χαιρετίζει την τοποθέτηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το γεγονός ότι ο Υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης εκπροσωπεί την πλέον υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά περιοχή της Αττικής και ταυτόχρονα παρακολουθεί διαχρονικά και υποστηρίζει τις δράσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ, μας δημιουργεί την βεβαιότητα ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ΠΕΣΥΔΑΠ στην προσπάθειά του να αναπτύξει περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές δράσεις προς όφελος των Δήμων – μελών του και των πολιτών.