Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ: Διακήρυξη
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ: Διακήρυξη
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ: Διακήρυξη
Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ: Διακήρυξη
Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού συστήματος 10KWp», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναφορικά τόσο με την προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος, όσο και με την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης αυτού. Δικαίωμα άσκησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Σκοπός της μελέτης είναι η προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10KWp και η παροχή…