Κορυδαλλός,06/03/2020   Αριθ.πρωτ. 411   Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών για το έτος 2020, προϋπολογισμού ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (3.858,52,00€), ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (4.784,56€)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με: Το με αριθμό πρωτ. 353/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006360965 Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 8/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που…
Κορυδαλλός,06/03/2020   Αριθ.πρωτ. 410   Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών για το έτος 2020, προϋπολογισμού Έξι Χιλιάδων Οκτακόσιων Εξήντα Δύο Ευρώ και Σαράντα Τριών λεπτών (6.862,43€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με: Το με αριθμό πρωτ. 352/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006360867 Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 6/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από…
Κορυδαλλός, 04/03/2020 Αριθ.πρωτ. 391 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ενδιαφέρεται για την κάλυψη υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών οικονομικού λογισμικού 2020, προϋπολογισμού Τριών Χιλιάδων Διακοσίων Είκοσι Πέντε Ευρώ (3.225,00€) πλέον του ΦΠΑ (24%), (Τριών Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ (3.999,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με: Το με αριθμό πρωτ. 323/24-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006335122 Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 10/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου…
Κορυδαλλός,04/03/2020   Αριθ.πρωτ. 390 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος    Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των γραφείων του ΠΕΣΥΔΑΠ και των λοιπών χώρων για το 2020, προϋπολογισμού Χιλίων Πεντακοσίων Ογδόντα Δύο ευρώ και Πενήντα λεπτών (1.582,50€) χωρίς Φ.Π.Α., Χιλίων Εννιακόσιων Εξήντα Δύο ευρώ και Τριάντα λεπτών (1.962,30€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με: Το με αριθμό πρωτ. 325/24-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ       ΑΔΑΜ: 20REQ006335126 Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στη με αριθμό 7/2020 μελέτη…