Κορυδαλλός, 13.01.2017 Αρ. Πρωτ. 82 Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά" ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες δημοσίευσης σε εφημερίδα της προκήρυξης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίαςμε τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2017», στο πλαίσιο της υποχρέωσης που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία.     Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά για δημοσίευση της επισυναπτόμενης προκήρυξης στo φύλλο της ΤΡΙΤΗΣ 17.01.2017 της εφημερίδας σας.            Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από…
Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά" ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες δημοσίευσης σε εφημερίδα της προκήρυξης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίαςμε τίτλο «Προμήθεια Ζωοτροφών (σκυλοτροφών) ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. (έτους 2017)»), στο πλαίσιο της υποχρέωσης που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία.          Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά για δημοσίευση της επισυναπτόμενης προκήρυξης στo φύλλο της ΤΡΙΤΗΣ 17.01.2017 της εφημερίδας σας.            Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ.…
Κορυδαλλός, 13.01.2017 Αρ. Πρωτ. 80   Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά" ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες δημοσίευσης σε εφημερίδα της προκήρυξης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Φαρμακευτικού Υλικού (έτους 2017)», στο πλαίσιο της υποχρέωσης που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία.    Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά για δημοσίευση της επισυναπτόμενης προκήρυξης στo φύλλο της ΤΡΙΤΗΣ 17.01.2017 της εφημερίδας σας.            Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού…
Κορυδαλλός, 13.01.2017 Αρ. Πρωτ. 83 Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά" ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες δημοσίευσης σε εφημερίδα της προκήρυξης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίαςμε τίτλο «Εργαστηριακές, Αιματολογικές, Βιοχημικές και λοιπές κτηνιατρικές εξετάσεις 2017», στο πλαίσιο της υποχρέωσης που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία.    Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά για δημοσίευση της επισυναπτόμενης προκήρυξης στo φύλλο της ΤΡΙΤΗΣ 17.01.2017 της εφημερίδας σας.            Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από…
Κορυδαλλός, 13.01.2017Αρ. Πρωτ. 79 Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά" ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες δημοσίευσης σε εφημερίδα της συνοπτικής κατάστασης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, στο πλαίσιο της υποχρέωσης που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία. Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά για δημοσίευση της επισυναπτόμενης συνοπτικής κατάστασης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 στo φύλλο της ΤΡΙΤΗΣ 17.01.2017 της εφημερίδας σας. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες…
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 11:15

Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά", στο πλαίσιο της διαφάνειας και υποχρέωσης που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία, δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του αναλυτική κατάσταση του επικυρωμένου από την αρμόδια αρχή προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017. Επισυνάπτεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017