Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 13:31

Ευχαριστήρια επιστολή

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 11:01

Ευχαριστήρια επιστολή

Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2016 ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (122.295,67€) πλέον ΦΠΑγια την«Προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού (έτους 2016)» με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου συστήματος.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 1η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και καταληκτική ημερομηνία υποβολής…
Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 14:53

Ανακοίνωση: Κλήρωση Επιτροπών

Πέραμα, 31.12.2015  Αριθ.πρωτ. 2165 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 3.Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση α) επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών, β) επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών υπηρεσιών, γ) επιτροπής παραλαβής προμηθειών δ) επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, ε) επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 67, 70…
Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2016 ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (122.295,67€) πλέον ΦΠΑγια την«Προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού (έτους 2016)» με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου συστήματος.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Δικαίωμα…
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου διακηρύσσει ότι στις 05/01/16 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. π.μ. έως 11:30 π.μ. θα διεξαχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την για την «Προμήθεια Ζωοτροφών ΔΙΚΕΠΑΖ 2016».συνολικού προϋπολογισμού ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (30.891,45 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (ΚΑ:70-6698.001). Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός και η εκτέλεση της Προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: της αριθμ. 11389/93 Αποφ. Υπ. Εσωτερικών, το άρθρο 25 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,…
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου διακηρύσσει ότι στις 05/01/16 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:30. π.μ. έως 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Καυσίμων 2016».συνολικού προϋπολογισμού ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (59.447,13€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (Κ.Α.: 70-6641 και 70-6643). Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός και η εκτέλεση της Προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με: της με αριθμό 11389/93 Υπουργικής απόφασης «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93), του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25, της Υπουργικής…