Κορυδαλλός, 04/03/2020

Αριθ.πρωτ. 391

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ενδιαφέρεται για την κάλυψη υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών οικονομικού λογισμικού 2020, προϋπολογισμού Τριών Χιλιάδων Διακοσίων Είκοσι Πέντε Ευρώ (3.225,00€) πλέον του ΦΠΑ (24%), (Τριών Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ (3.999,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με:

  1. Το με αριθμό πρωτ. 323/24-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006335122
  1. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 10/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού (βλεπ. στο συνημμένο αρχείο)
  2. Τη με αριθμό πρωτ. 386/04-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-157) με ΑΔΑ: ΩΨΔΘΟΡΙΕ-2ΔΑ και ΑΔΑΜ: 20REQ006378480 καταχώρηση εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος
  1. Το με αριθμό πρωτ. 324/24-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 11/03/2020, είτε στο email: pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις ζητούμενες υπηρεσίες:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τίτλος: «Yπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών οικονομικού λογισμικού 2020»

(ΚΑ: 10-6142.002 Π/Υ οικ. Έτους 2020)

Α/Α

Περιγραφή

Μον. Μέτρ.

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη

1

α)Υπηρεσίες συντήρησης των εφαρμογών του λογισμικού του ΠΕΣΥΔΑΠ, οι οποίες αφορούν το λογιστήριο, την ταμειακή, τη μισθοδοσία, την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και το Διπλογραφικό και

β)Υπηρεσίες πρόσβασης στο helpdesk

Κατ’ αποκ.

1

2.205,00€

2.205,00

2

Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης(remote) και ONSITE παρουσία

Ώρες

20

     51,00

1.020,00

Σύνολο

3.225,00

Φ.Π.Α. 24%

774,00

Γενικό σύνολο δαπάνης

3.999,00

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό, κατά την υποβολή της προσφοράς τους υποχρεούνται να επισυνάπτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ισοδύναμα επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω θα ισοδυναμεί με αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.                        

 Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου

Κατσαντώνης Γεώργιος

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και η 10/2020 μελέτη.

Κορυδαλλός,04/03/2020

 

Αριθ.πρωτ. 390

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των γραφείων του ΠΕΣΥΔΑΠ και των λοιπών χώρων για το 2020, προϋπολογισμού Χιλίων Πεντακοσίων Ογδόντα Δύο ευρώ και Πενήντα λεπτών (1.582,50€) χωρίς Φ.Π.Α., Χιλίων Εννιακόσιων Εξήντα Δύο ευρώ και Τριάντα λεπτών (1.962,30€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με:

  1. Το με αριθμό πρωτ. 325/24-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ       ΑΔΑΜ: 20REQ006335126
  1. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στη με αριθμό 7/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού  (βλέπε αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο)
  2. Το με αριθμό πρωτ. 326/24-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης
  3. Τη με αριθμό πρωτ. 383/04-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-155) με ΑΔΑ: ΩΓΝΩΟΡΙΕ-ΣΙ3 και ΑΔΑΜ: 20REQ006377130 καταχώρηση εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 11/03/2020, είτε στο email: pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις ζητούμενες υπηρεσίες:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τίτλος: Απολύμανση γραφείων του ΠΕΣΥΔΑΠ και λοιπών χώρων

(ΚΑ:10-6117.019 Π/Υ οικ. Έτους 2020)

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

ΜΟΝ.

 

 

ΔΑΠΑΝΗ

1

Απεντόμωση – Μυοκτονία στις εγκαταστάσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ και του ΔΙΚΕΠΑΖ και στις καμπίνες των υπηρεσιακών οχημάτων

Κατ’ αποκ.

12

35

420,00€

2

Απολύμανση – Μικροβιοκτονία - στους κλωβούς των σκύλων και το WC του προσωπικού και στις καμπίνες των υπηρεσιακών οχημάτων

Κατ’ αποκ.

4

35,00

140,00€

3

Δολωματικός σταθμός

Τεμ.

25

2,50

62,50€

4

Φιδοαπώθηση στον περιβάλλοντα χώρο του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.

Κατ’ αποκ.

2

480,00

960,00€

                                                                                                   Σύνολο        1.582,50€

                                                                                                 Φ.Π.Α 24%         379,80€

                                                                   Γενικό σύνολο δαπάνης ……     1.962,30€

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι φορολογικά ενήμεροι.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και η υπ' αριθμ. 7/2020 μελέτη

Παρόντες στη συνάντηση ήταν η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Αντρέας Λεωτσάκος και ο περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Παπαγεωργίου.

Στην αντιπροσωπεία του ΠΕΣΥΔΑΠ συμμετείχαν ο πρόεδρος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, ο αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) Δημήτρης Τσατσαμπάς και ο εντεταλμένος για το ΔΙΚΕΠΑΖ και μέλος της ΕΕ Μιχάλης Ευθυμιάδης.

Στην ατζεντα - συζήτηση τέθηκαν ζητήματα πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτικής προστασίας, η προστασία του όρους Αιγάλεω, η περίθαλψη των αδέσποτων ζώων καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης, θέματα για τα οποία ο Περιφερειάρχης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σχετικά με την πολιτική προστασία ο Γρ. Γουρδομιχαλης είπε ότι το ανθρώπινο δυναμικό και ο εξοπλισμός του ΠΕΣΥΔΑΠ είναι στη διαθεση της Περιφερειας.

Ιδιαίτερη αναφορα έγινε στην ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Σχιστού ραδιενεργών αποβλήτων απο τον ΠΕΣΥΔΑΠ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί απο την Περιφέρεια Αττικής, όπως τόνισε η Σταυρούλα Αντωνάκου, δεδομένου ότι αφορά στην υγεία και στην ασφάλεια όλων των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.

Στα παραπάνω θέματα τοποθετήθηκαν θετικά οι παρευρισκομενοι αντιπεριφερειάρχες και ο περιφερειακός σύμβουλος.

Ο Περιφερειάρχης αναγνώρισε τις θετικες πρωτοβουλίες του ΠΕΣΥΔΑΠ στους τομείς δράσης του και τόνισε ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει έμπρακτα αυτές τις πρωτοβουλίες.

Ο Πρόεδρος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΕΣΥΔΑΠ, μετά την αιφνιδιαστική κατάθεση από την κυβέρνηση και την υπερψήφιση κατά πλειοψηφία από τη Βουλή την Τετάρτη 12/2 τροπολογίας, με την οποία παραχωρείται στους πιθανούς αγοραστές των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που αιγιαλού έμπροσθεν των Ναυπηγείων (Προβλήτα 4), ενώνουν την φωνή τους με τον Δήμο Χαϊδαρίου. Με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής δηλώνουν την ολόπλευρη υποστήριξη στο δίκαιο αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου για την ανάκληση της τροπολογίας και την απόδοση της έκτασης στο Δήμο Χαϊδαρίου και τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας .

 
 
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΕΣΥΔΑΠ με αφορμή την αγωγή της Oil One σε βάρος του Δήμαρχου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χρήστου Βρεττάκου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ 

την απολυτη αλληλεγγύη του ΠΕΣΥΔΑΠ στον Δήμαρχο Κερατσινίου – Δραπετσώνας  και  απαιτεί να αποσυρθεί η αγωγή  της Oil One.

Για τον λόγο αυτό αντιπροσωπεία του Συνδέσμου θα παραβρεθεί το πρωί της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου 2020 στο  Πρωτοδικείο Πειραιά, όπου εκδικάζεται η αγωγή της Oil One κατά του  Χρήστου Βρεττάκου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Κοινή πλατφόρμα δράσεων των επτά Συνδέσμων Δήμων της Αττικής για τη προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη ευαίσθητων περιοχών, την πυροπροστασία των ορεινών όγκων της Αττικής, την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης σε περιοχές ευθύνης τους αλλά και για ζητήματα θεσμικού χαρακτήρα, συμφωνήθηκε στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 03.02.2020 στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στο Δημαρχείο Κορυδαλλού.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν αντιπροσωπείες του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης της Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ), του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού (ΣΠΑΥ), του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων (ΣΠΑΤ) και του Συνδέσμου Δήμων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ).

Ανάμεσα σε άλλα αποφασίστηκαν:

-      η θεσμοθέτηση και λειτουργία μόνιμου Συντονιστικού Οργάνου των Συνδέσμων

-      η προσπάθεια βελτίωσης της συνεργασίας και του συντονισμού των Συνδέσμων με την Κεντρική Διοίκηση και την Περιφέρεια Αττικής

-      η προώθηση νομοθετικής λύσης για την έγκαιρη απόδοση των πόρων πυροπροστασίας απευθείας στους Συνδέσμους

-      η επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους Συνδέσμους, κυρίως η δυνατότητα λειτουργίας τους ως εργαλεία απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων (εφόσον εξασφαλιστεί η στελέχωσή τους)

-      η ενίσχυση της δράσης των συμβεβλημένων εθελοντικών οργανώσεων για τα θέματα πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας.

-      η πρόβλεψη για συμμετοχή των Συνδέσμων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα με την ιδιότητα των δικαιούχων

Για την προώθηση όλων των παραπάνω θα επιδιωχθεί η άμεση συνάντηση με τους υπουργούς Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκο, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσων Γ. Βρούτση, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Βορίδη και τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Επιπλέον θα επιδιωχθεί συνάντηση με τους προέδρους ΠΕΔΑ Γ. Μαρκόπουλο και της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ως εκπρόσωποι των Συνδέσμων οι Αντώνης Αντωνόπουλος, Θόδωρος Αρβανίτης Βλάσσης Σιώμος, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, Γιώργος Γκόγκος, Μόσχος Διαμαντόπουλος, Μιχάλης Ευθυμιάδης, Τούλα Ιωαννίδου, Μαρία Καζάκου, Παύλος Καμάρας, Γιώργος Κουράσης, Βασίλης Λαζάρου, Δημήτρης Τσατσαμπάς και Φώτης Τσομπάνογλου.

Την συμπαράστασή τους σε εργαζόμενο που τραυματίστηκε μετά από απρόκλητη επίθεση επικίνδυνου αδέσποτου σκύλου, που περιθάλπεται στις εγκαταστάσεις του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), εκφράζει σύσσωμα η Διοίκηση του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ).

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 06.02.2020 και είναι το 6ο καταγεγραμμένο αυτού του μεγέθους. Ο εργαζόμενος διεκομήσθη άμεσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο για εξετάσεις. Σημειώνεται ότι χρειάστηκε η επέμβαση ομάδας εργαζόμενων για να απελευθερωθεί από τα δόντια του ζώου.

Δυστυχώς, παρά την απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων προστασίας και την πιστή εφαρμογή του πρωτοκόλλου εργασίας, τα ατυχήματα είναι μέρος της καθημερινότητας της υπηρεσίας. Το περιστατικό αυτό καταδεικνύει τον υψηλό κίνδυνο που διατρέχει η σωματική ακεραιότητα των εργαζόμενων στην φροντίδα των αδέσποτων ζώων, οι οποίοι υπηρετούν καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης τόνισε ότι: «Είμαστε ανακουφισμένοι για την κατάσταση της υγείας του, καθώς ο τραυματισμός δεν προκάλεσε μόνιμες βλάβες. Τιμούμε και αναγνωρίζουμε το δύσκολο και επικίνδυνο έργο των εργαζόμενων στην φροντίδα των αδέσποτων ζώων στο ΔΙΚΕΠΑΖ»

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31η Ιανουαρίου, με την συμμετοχή του Δημάρχου της πόλης Λάμπρου Μίχου, του Γενικού Γραμματέα Στάθη Ραγκούση, του Προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρη Γουρδομιχάλη του Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΕΣΥΔΑΠ Δημήτρη Τσατσαμπά και του δρ. Στέφανου Τσιτομενέα, ομότιμου καθηγητού του ΑΕΙ Πειραιά, Αντιπροέδρου της Ενωσης Ελλήνων Φυσικών και ειδικού ερευνητή των επιπτώσεων από εκπεμπόμενες ακτινοβολίες.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου.


Αντικείμενα της συσκέψης ήταν τα εναέρια καλώδια υψηλής τάσης της ΔΕΗ και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών από τα ισχυρά μαγνητικά πεδια που δημιουργουνται καθώς και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ειδικά μετά την εφαρμογή του 5G.


Συζητήθηκε το πλαίσιο για την αποτύπωση των δεδομένων και των τυχόν βλαβών προκειμένου ο Δήμος Αγίας Βαρβάραςνα προβεί στην λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης της υγείας των κατοίκων.