Προτάσσοντας την αλληλεγγύη που οφείλει να χαρακτηρίζει το ρόλο της αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα τώρα στις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες που διανύουμε, λόγω της πανδημίας, ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) διαθέτει στους 19 Δήμους – μέλη του μεγάλη ποσότητα ξηράς τροφής για την σίτιση των αδέσποτων σκύλων τους.

Η διοίκηση του ΠΕΣΥΔΑΠ θεωρεί ότι η πρωτοβουλία αυτή επιβάλλεται μετά την θέσπιση από την κεντρική διοίκηση των αναγκαίων μέτρων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού. 

Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ζωή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που αναπόφευκτα δημιουργούνται με τη θέσπιση των εκτάκτων μέτρων είναι μεγάλοι, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης των ζώων σε καθαρή τροφή και νερό, και είναι χρέος κάθε οργανωμένης πολιτείας και όλων των φιλοζωικών φορέων να λάβουν πρωτοβουλίες αντιμετώπισής τους.

Η συνολική ποσότητα που θα διατεθεί μέσω του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), για την σίτιση των αδέσποτων στους Δήμους θα ξεπερνά τους 2 τόνους ξηράς τροφής

Ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης δήλωσε σχετικά: «Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης ο ΠΕΣΥΔΑΠ ενισχύει, με τα μέσα που διαθέτει, όλους τους Δήμους – μέλη του σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία. Συνεργαζόμαστε ώστε να υπάρξει ειδική μέριμνα τόσο για τα αδέσποτα ζώα που νοσηλεύονται στο ΔΙΚΕΠΑΖ όσο και σε αυτά που βρίσκονται στις πόλεις μας. Καλούμε τα σωματεία και τις ομάδες φιλόζωων να συμβάλουν στη κοινή προσπάθεια».

ΘΕΜΑ: Λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την πρόληψη και προστασία από τον Κορωνοϊό.

 

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19 (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020)
 2. Την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 451/11.03.2020 εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας του ΔΙΚΕΠΑΖ
 4. Την υπ’ αριθμ. 542/12.03.2020 Απόφαση Προέδρου περί «Αναστολής επισκεπτηρίου στις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιάς και του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων

                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή των περισυλλογών αδέσποτων ζώων, με εξαίρεση τις περισυλλογές

που αφορούν σε έκτακτα περιστατικά όπως τραυματισμοί και δηλητηριάσεις ζώων και

εξουσιοδοτεί τον Γενικό Γραμματέα του ΠΕΣΥΔΑΠ Γιώργο Κατσαντώνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πιστή τήρηση της παρούσας απόφασης.

Τα ανωτέρω μέτρα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης και μέχρι νεοτέρας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και να κοινοποιηθεί στους Δήμους – μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ και στους συνεργαζόμενους Φορείς.                                    

                                                                                            

                               Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

 

                                              Γουρδομιχάλης Γρηγόρης

 

ΘΕΜΑ: Αναστολή επισκεπτηρίου στις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων

Αθήνας – Πειραιάς και του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19 (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020)
 2. Την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 451/11.03.2020 εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας του ΔΙΚΕΠΑΖ

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή επισκέψεων ομάδων πολιτών ή μεμονωμένων πολιτών

- στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του ΠΕΣΥΔΑΠ και

- στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων.

και εξουσιοδοτεί τον Γενικό Γραμματέα του ΠΕΣΥΔΑΠ Γιώργο Κατσαντώνη για τη λήψη όλων των

απαραίτητων μέτρων για την πιστή τήρηση της παρούσας απόφασης.

Η αναστολή επισκέψεων ισχύει από την έκδοση της απόφασης και μέχρι νεοτέρας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του ΠΕΣΥΔΑΠ.

                                            

                                                                                             Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

             Γουρδομιχάλης Γρηγόρης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Κορυδαλλός, 06/03/2020

 

Αριθ.πρωτ. 412

 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος

 

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου και σιδήρου για την κάλυψη υπηρεσιακών του αναγκών κατά το έτος 2020, προϋπολογισμού ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (13.983,98€) πλέον Φ.Π.Α., ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (17.340,14€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με:

 1. Το με αριθμό πρωτ. 354/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006361048
 2. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 9/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού
 3. Το με αριθμό πρωτ. 358/28-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης
 4. Τη με αριθμό πρωτ. 404/05-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-163) με ΑΔΑ: ΨΘ6ΑΟΡΙΕ-ΒΔΗ και ΑΔΑΜ: 20REQ006387852καταχώρηση εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/03/2020 και ώρα 11:00π.μ., είτε στο email: pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα προς προμήθεια είδη:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τίτλος: Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου και σιδήρου

(ΚΑ: 70-6699.002 Π/Υ οικ. Έτους 2020)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

1

ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 1/2"

ΤΕΜ.

10

2,80

28,00

2

ΑΛΟΙΦΗ τύπου BROCLEAN 125gr

ΤΕΜ.

5

2,80

14,00

3

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ τύπου STIHL

ΤΕΜ.

10

33,00

330,00

4

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ (10ΤΕΜ)

ΤΕΜ.

10

1,10

11,00

5

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚO ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 300ml

ΤΕΜ.

15

6,10

91,50

6

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚO ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 300ml ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΤΕΜ.

7

6,60

46,20

7

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ ΑΠΛΟ

ΤΕΜ.

10

5,50

55,00

8

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΛΟΥΚΕΤΟ

ΤΕΜ.

5

9,50

47,50

9

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml

ΤΕΜ.

5

5,00

25,00

10

ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 3,5 X 25

ΤΕΜ.

1000

0,10

100,00

11

ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 3,5 X 35

ΤΕΜ.

500

0,02

10,00

12

ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ 4,2 X 16

ΤΕΜ.

2000

0,02

40,00

13

ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΜΥΤΗ 3,5 X 25

ΤΕΜ.

500

0,02

10,00

14

ΒΙΔΕΣ ΕΞ. ΙΝΟΧ τύπου DΙΝ 933 - Α2 Μ 8 Χ 30

ΤΕΜ.

10

0,30

3,00

15

ΒΙΔΕΣ ΕΞ. ΙΝΟΧ τύπου DΙΝ 933 - Α2 Μ 8 Χ 70

ΤΕΜ.

10

0,50

5,00

16

ΒΙΔΕΣ ΕΞ. ΙΝΟΧ τύπου DΙΝ 933 - Α2 Μ10 Χ 20

ΤΕΜ.

10

0,40

4,00

17

ΒΙΔΕΣ ΕΞ. ΣΙΔΗΡΕΣ τύπου DΙΝ 933   8Χ 50ΓΑΛΒ

ΤΕΜ.

10

0,10

1,00

18

ΒΙΔΕΣ ΕΞ. ΣΙΔΗΡΕΣ τύπου DΙΝ 933   8Χ 70

ΤΕΜ.

10

0,20

2,00

19

ΒΙΔΕΣ ΡΗΙLΙΡS ΙΝΟΧ τύπου DΙΝ 965   5Χ30

ΤΕΜ.

10

0,15

1,50

20

ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΖΕΥΓΟΣ

7

29,30

205,10

21

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΙΑΣΩΝ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΖΕΥΓΟΣ

30

2,80

84,00

22

ΓΚΡΟΒΕΡ ΣΙΔΗΡΑ τύπου DΙΝ 127 Β   Φ 8ΓΑΛΒ

ΤΕΜ.

10

0,03

0,30

23

ΓΚΡΟΒΕΡ ΣΙΔΗΡΑ τύπου DΙΝ 127 Β   Φ 10ΓΑΛΒ

ΤΕΜ.

10

0,03

0,30

24

ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πλαστικά

ΤΕΜ.

30

4,00

120,00

25

ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 30χ30 ΝΙΚΕΛ

ΤΕΜ.

10

0,07

0,70

26

ΓΩΝΙΕΣ Φ80 ΚΟΚΚΙΝΕΣ

ΤΕΜ.

5

4,50

22,50

27

ΓΩΝΙΕΣ Φ15

ΤΕΜ.

10

2,90

29,00

28

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ τύπου BENMAN 430mmx7,6mm ( πακέτα των 100 τεμ.)

ΠΑΚΕΤΟ

3

7,20

21,60

29

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ τύπου ΒΕΝΜΑΝ 4,8ΜΜ Χ 200 (πακέτα των 100 τεμ.)

ΠΑΚΕΤΟ

3

3,30

9,90

30

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ τύπου ΒΕΝΜΑΝ 4,8ΜΜ Χ 200 (πακέτα των 100 τεμ.)

ΠΑΚΕΤΟ

3

3,20

9,60

31

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ τύπου ΒΕΝΜΑΝ 4,8ΜΜ Χ 250 (πακέτα των 100 τεμ.)

ΠΑΚΕΤΟ

3

4,00

12,00

32

ΠΛΑΣΤ ΣΦΙΓΚΤ ΚΑΛΩΔ ΜΑΥΡΟ 3,5Χ200Μ (πακέτα των 100 τεμ)

ΠΑΚΕΤΟ

3

2,80

8,40

33

ΠΛΑΣΤ ΣΦΙΓΚΤ ΚΑΛΩΔ ΜΑΥΡΟ 4,8Χ280 τύπου WURTH (πακέτα των 100 τεμ)

ΠΑΚΕΤΟ

3

5,50

16,50

34

ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤΗΡ.ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΑΥΡΟ 3,6χ140mm (πακέτα των 100 τεμ)

ΠΑΚΕΤΟ

3

1,70

5,10

35

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΤΕΜ.

5

3,30

16,50

36

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 115x1

ΤΕΜ.

20

0,80

16,00

37

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Φ350

ΤΕΜ.

20

5,50

110,00

38

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ τύπου ULTRA 125χ1χ22,2

ΤΕΜ.

10

1,10

11,00

39

ΔΙΣΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Φ125

ΤΕΜ.

2

7,70

15,40

40

ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΟΜΟΛΑ

ΤΕΜ.

5

16,50

82,50

41

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙO τύπου FINCORD OERLICON M 2.50 mm (KOINO)

KG

10

2,90

29,00

42

ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΚΑΣΕΤΑ (ΠΛΑΤΗ)

ΤΕΜ.

2

32,00

64,00

43

ΚΑΛΩΔΙΟ 7Χ1

ΜΕΤΡΟ

30

1,80

54,00

44

ΚΑΛΩΔΙΟ 2,5 'NYA σε μέτρα

ΜΕΤΡΟ

300

0,90

270,00

45

ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 10 ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ ΚΑΦΕ σε μέτρα

ΜΕΤΡΟ

10

1,50

15,00

46

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY 3x2,5 σε μέτρα

ΜΕΤΡΟ

100

1,30

130,00

47

ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ 16mm 25ΚΑΡΕ

ΜΕΤΡΟ

10

3,30

33,00

48

ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 10mm

ΤΕΜ.

5

2,80

14,00

49

ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 13mm

ΤΕΜ.

5

2,80

14,00

50

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 140 ΧΙΛ

ΤΕΜ.

2

2,70

5,40

51

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ   ΑΠΛΟ

ΤΕΜ.

2

1,10

2,20

52

ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ τύπου MACO 32-210mm

ΤΕΜ.

1

8,80

8,80

53

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠ.ΚΟΥΤ. ΚΥΛ25/Κ25 CAS

ΤΕΜ.

4

7,70

30,80

54

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ 20ΜΜ τύπου MARTIN

ΤΕΜ.

2

6,20

12,40

55

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ 25mm τύπου MARTIN

ΤΕΜ.

2

6,10

12,20

56

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΜΠΙΛΙΑΣ τύπου MARTIN 20MM

ΤΕΜ.

2

7,70

15,40

57

ΚΟΛΛΑ τύπου LOCTITE 406   20 ML

ΤΕΜ.

5

19,00

95,00

58

ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ 95 200gr

ΤΕΜ.

5

7,20

36,00

59

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ τύπου SDL 932 SI

ΤΕΜ.

1

7,70

7,70

60

ΚΟΜΙΝΤΑΤΕΡ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΤΕΜ.

5

3,30

16,50

61

ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚ.ΑΥΤΟΜ. Τύπου BENMAN & ΡΟΔΑΚΙ 6 ΛΑΜΕΣ

ΤΕΜ.

1

7,20

7,20

62

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΠΛΟΣ CHROM (27-27) 54MM

ΤΕΜ.

1

6,10

6,10

63

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ τύπου SATIN 60MM

ΤΕΜ.

1

9,40

9,40

64

KΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΤ. 10ΜΜ Φ6

ΤΕΜ.

1

0,20

0,20

65

KΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΤ. 10ΜΜ Φ8

ΤΕΜ.

2

0,30

0,60

66

ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ 5/74 mm/2,5

ΤΕΜ.

3

6,70

20,10

67

ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ 74mm 4 5TMX   τύπου METABO

ΣΕΤ

2

7,20

14,40

68

ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ τύπου METABO HSS 1,2 (5ΤΜΧ)

ΣΕΤ

2

5,20

10,40

69

ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟΠΡΙΟΝΟ

ΤΕΜ.

5

40,00

200,00

70

ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ 105mm 5TMX ΜW

ΣΕΤ

2

9,50

19,00

71

ΛΑΜΠΑ LED 9W

ΤΕΜ.

15

7,80

117,00

72

ΛΑΜΠΕΣ LED 18W

ΤΕΜ.

20

6,50

130,00

73

ΛΑΜΠΕΣ τύπου OSRAM 8W

ΤΕΜ.

20

5,00

100,00

74

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1,5μ. 22W

ΤΕΜ.

25

6,50

162,50

75

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1,2μ. 18W

ΤΕΜ.

30

4,50

135,00

76

ΛΑΜΠΕΣ 15W ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 31cmX48cm

ΤΕΜ.

15

7,00

105,00

77

ΛΑΜΠΕΣ 18W ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 72cmX27cm

ΤΕΜ.

10

9,00

90,00

78

ΛΑΜΠΕΣ 8W ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 33cmX26cm

ΤΕΜ.

10

3,00

30,00

79

ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ τύπου TRITON ΚΟΚΚΙΝΟ 1/2'ΣΙΛΙΚΟΝ.

ΜΕΤΡΟ

30

0,90

27,00

80

ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ 25Μ

ΤΕΜ.

10

13,20

132,00

81

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ   K100

ΤΕΜ.

15

0,80

12,00

82

ΛΙΜΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 8''

ΤΕΜ.

2

2,80

5,60

83

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΤΕΜ.

5

2,80

14,00

84

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

ΤΕΜ.

1

5,00

5,00

85

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΛ.ΤΥΠΟΥ ΣΙΔΗΡ ΚΙΤΡΙ 3''

ΤΕΜ.

6

0,40

2,40

86

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙ 20

ΤΕΜ.

4

1,40

5,60

87

ΜΕΝΤΕΣΕΣ 30χ40χ1.5 ΙΝΟΧ

ΤΕΜ.

20

2,80

56,00

88

ΜΕΤΡΟ 5Μ ΛΑΣΤ.ΠΕΡΙΒΛ.MTB-5-25

ΤΕΜ.

3

14,30

42,90

89

ΓΡΑΣΣΟ τύπου ΜΟΛΥΚΟΤ GOLD GRΑSS Υ.Θ 750gr

ΤΕΜ.

1

29,70

29,70

90

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ τύπου WΟNDER

ΤΕΜ.

20

1,00

20,00

91

ΜΟΥΣΑΜΑΣ 5χ8

ΤΕΜ.

2

24,20

48,40

92

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΤΕΜ.

3

100,00

300,00

93

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝ/ΜΕΝΗ τύπου ΜΑΚΙΤΑ 3Α BL1830

ΤΕΜ.

1

107,00

107,00

94

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3ΑΑΑ ΕΠΑΝ/ΜΕΝΕΣ 4300mAh

ΤΕΜ.

30

4,50

135,00

95

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΜ.

30

4,20

126,00

96

ΜΠΙΛΙΑ ΜΕ ΦΛΑΤΖΑ (ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ)

ΤΕΜ.

1

22,00

22,00

97

ΜΠΛΙΣΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 6LR 9V (συσκευασία 4 τεμ.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20

3,90

78,00

98

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ AAA LR03 (συσκευασία 4 τεμ.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30

3,10

93,00

99

ΜΠΛΙΣΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LR14 (συσκευασία 1 τεμ.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10

3,10

31,00

100

ΜΠΛΙΣΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LR20 (συσκευασία 2 τεμ.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10

4,00

40,00

101

ΜΥΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΕΤ 2ΤΜΧ NEO TOOLS

ΤΕΜ.

5

3,30

16,50

102

ΜΥΤΕΣ ΜΑΚΙΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΟΝΤΕΣ PH 2-25

ΤΕΜ.

10

1,70

17,00

103

ΝΑΥΛΟΝ τύπου KRITIFIL PE 1011 σε ρολά των 50 κιλών περίπου το καθένα

ΚΙΛΑ

100

3,00

300,00

104

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3χ16

ΤΕΜ.

1000

0,02

20,00

105

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5χ40

ΤΕΜ.

1000

0,03

30,00

106

ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου DΙΝ 975   8 Χ2000ΜΜ

ΤΕΜ.

2

2,20

4,40

107

ΞΥΛΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΒΑΡΙΑΣ τύπου ARIEX

ΤΕΜ.

3

11,00

33,00

108

ΞΥΣΤΡΑ ΥΦΑΛΩΝ τύπου ΒΕΝΜΑΝ

ΤΕΜ.

1

8,80

8,80

109

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΜ.

10

15,40

154,00

110

ΟΝΤΟΥΛΕ

ΚΙΛΑ

50

1,00

50,00

111

ΟΥΠΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ   ΝΟ 10

ΤΕΜ.

100

0,04

4,00

112

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ περίπου 72cmX27cm

ΤΕΜ.

10

42,00

420,00

113

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ περίπου 31cmX48cm

ΤΕΜ.

2

26,00

52,00

114

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου STELVIO

ΖΕΥΓΟΣ

3

110,00

330,00

115

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞ.ΙΝΟΧ τύπου DΙΝ 934-Α2 Μ 5

ΤΕΜ.

1

0,03

0,03

116

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞ.ΙΝΟΧ τύπου DΙΝ 934-Α2 Μ 8

ΤΕΜ.

1

0,09

0,09

117

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΧΑΛΥΒ. Τύπου DΙΝ 934-8 Μ 8 ΓΑΛΒΑΝ

ΤΕΜ.

1

0,03

0,03

118

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΧΑΛΥΒ. Τύπου DΙΝ 934-8 Μ 8 ΓΑΛΒΑΝ

ΤΕΜ.

1

0,03

0,03

119

ΠΙΝΕΛΟ τύπου MORRIS H.ΜΑΥΡΟ Μ15-11/2

ΤΕΜ.

2

2,00

4,00

120

ΠΙΝΕΛΟ τύπου MORRIS H.ΜΑΥΡΟ Μ15-2

ΤΕΜ.

2

2,50

5,00

121

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ τύπου CLABER

ΤΕΜ.

2

7,20

14,40

122

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 310ml τύπου BENMAN

ΤΕΜ.

2

14,30

28,60

123

ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΣΟΥΚΟ)

ΤΕΜ.

3

2,80

8,40

124

ΠΡΙΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   (ΣΟΥΚΟ)

ΤΕΜ.

3

2,80

8,40

125

ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΟY ΙΣΙΟ 300ΜΜ τύπου MARTIN

ΤΕΜ.

1

7,70

7,70

126

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 50W

ΤΕΜ.

3

17,60

52,80

127

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ τύπου AQUAUNO SELECT

ΤΕΜ.

1

47,30

47,30

128

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ τύπου ''PRATICO''

ΤΕΜ.

4

38,50

154,00

129

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΣΦ.1/4 75mm

ΤΕΜ.

5

2,80

14,00

130

ΡΑΦΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 'METAL τύπου SHELF MR 1845 GRAY

ΤΕΜ.

15

68,20

1.023,00

131

ΡΟΔΑ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ 4.00-8

ΤΕΜ.

5

30,30

151,50

132

ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ+Ε.Ε.

ΤΕΜ.

6

13,20

79,20

133

ΣΙΛΙΚΟΝΗ BASIC ΔΙΑΦΑΝΗ 280ML

ΤΕΜ.

20

2,30

46,00

134

ΣΙΛΙΚΟΝΗ τύπου CLEAR FIX 300ml

ΤΕΜ.

10

9,40

94,00

135

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΟΛΛΑΕΙ&ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ ΛΕΥΚΗ 300Μ

ΤΕΜ.

10

8,30

83,00

136

ΣΙΛΙΚΟΝΗ τύπου ΣΑΛΑΜΙ PURAFLEX K11 BLACK 600ml

ΤΕΜ.

10

7,70

77,00

137

ΣΙΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 54m2 1,80

ΤΕΜ.

3

33,00

99,00

138

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΡΙΠΛΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 3Χ8

ΤΕΜ.

1

120,00

120,00

139

ΣΜΥΡΙΔΟΤΑΙΝΙΑ 115ΜΜ

ΜΕΤΡΟ

20

2,20

44,00

140

ΣΜΥΡΙΔΟΤΑΙΝΙΑ τύπου INTANSA ΡΟΛΛΟ

ΜΕΤΡΟ

25

2,20

55,00

141

ΣΠΡΕΪ ZINC ALU ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙ τύπου MORRIS

ΤΕΜ.

30

6,60

198,00

142

ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ

ΤΕΜ.

5

2,80

14,00

143

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ τύπου SDL 932

ΤΕΜ.

3

30,80

92,40

144

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ80 ΚΟΚΚΙΝΑ

ΤΕΜ.

15

2,30

34,50

145

ΣΤΟΠ ΡΟΔΑΣ

ΤΕΜ.

2

15,40

30,80

146

ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου DΙΝ 571 6 Χ 40

ΤΕΜ.

10

0,05

0,50

147

ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου DΙΝ 571 8 Χ 120

ΤΕΜ.

10

0,17

1,70

148

ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου DΙΝ 571 8 Χ 50

ΤΕΜ.

10

0,09

0,90

149

ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ ΒΑΡΙΑΣ

ΤΕΜ.

2

4,40

8,80

150

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒ .Νο 16 15KG

ΤΕΜ.

2

32,00

64,00

151

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ Νο 7 1,2mm

ΤΕΜ.

2

5,00

10,00

152

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΤΣΑΛΙΝΗ

ΤΕΜ.

4

1,50

6,00

153

ΣΥΡΤΕΣ ΛΟΥΚΕΤ.200mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου MARTIN

ΤΕΜ.

50

2,80

140,00

154

ΣΥΣΤΟΛ.ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.     3/4''Χ1/2''

ΤΕΜ.

5

1,90

9,50

155

''ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ     1/2''''Χ3/8''''''

ΤΕΜ.

5

1,00

5,00

156

ΣΩΛΗΝΑ Φ32

ΤΕΜ.

1

20,00

20,00

157

ΣΩΛΗΝΑ Φ80 ΚΟΚΚΙΝΟ σε τεμάχια των 3 μέτρων το καθένα

ΤΕΜ.

6

6,80

122,40

158

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡ.ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 19ΜΜ

ΤΕΜ.

5

5,50

27,50

159

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ   50mm

ΤΕΜ.

5

1,50

7,50

160

TAINIEΣΣHMAN.200M KOKK/ΛEYK.

ΤΕΜ.

5

3,70

18,50

161

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2'' ΑΠΛΟΣ τύπου CLABER

ΤΕΜ.

10

3,30

33,00

162

ΤΡΥΠΑΝΙ HSS-G (φρεζαρισμένο) τύπου DIN 338 3,00 mm

ΤΕΜ.

1

0,90

0,90

163

ΤΡΥΠΑΝΙ HSS-G (φρεζαρισμένο) τύπου DIN 338 5,00 mm

ΤΕΜ.

1

1,50

1,50

164

ΤΡΥΠΑΝΙ HSS-G (φρεζαρισμένο) τύπου DIN 338 6,00 mm

ΤΕΜ.

1

1,50

1,50

165

ΤΡΥΠΑΝΙ HSS-G (φρεζαρισμένο) τύπου DIN 338 8,00 mm

ΤΕΜ.

1

2,80

2,80

166

ΤΡΥΠΑΝΙ SDS PLUS τύπου METABO 12x160

ΤΕΜ.

5

5,50

27,50

167

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ BRONZE 200A

ΤΕΜ.

1

4,00

4,00

168

ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΥΤΟΜ.ΠΛΑΣΤ.ΒΟΛΤΑΣ 13

ΤΕΜ.

1

6,10

6,10

169

ΤΣΟΥΓΓΡΑΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ (ΧΤΕΝΑ) ME ΣΤΥΛΙΑΡΙ

ΤΕΜ.

5

7,70

38,50

170

ΥΔΡΟΡΟΗ (ΜΙΣΟΛΟΥΚΟ) ΚΟΚΚΙΝΟ σε τεμάχια των 4 μ. το καθένα

ΤΕΜ.

6

8,70

208,80

171

ΚΑΤΕΒΑΣΙΕΣ (ΤΑΦ ΥΔΡΟΡΟΗ-Φ75)

ΤΕΜ.

6

9,80

58,80

172

ΚΑΤΕΒΑΣΙΕΣ (ΥΔΡΟΡΟΗ-Φ80) ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΕΤΡΟ

3

6,80

20,40

173

ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΒΙ Α

ΤΕΜ.

5

3,70

18,50

174

ΦΑΡΟΣ 12V ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΤΕΜ.

2

13,50

27,00

175

ΦΙΑΛΗ MAP GAS

ΤΕΜ.

5

8,50

42,50

176

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 50mm

ΤΕΜ.

15

2,20

33,00

177

ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΕΜ.

2

13,80

27,60

178

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ τύπου PRUNER 9''

ΤΕΜ.

5

5,50

27,50

179

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ   K-50DW 5lt

ΤΕΜ.

3

10,20

30,60

180

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ 2LT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΤΕΜ.

2

5,50

11,00

181

ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙ 750ml

ΤΕΜ.

20

29,00

580,00

182

ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 375 ml

ΤΕΜ.

15

14,30

214,50

183

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ 80ΜΜ

ΤΕΜ.

1

3,30

3,30

184

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ ΚΕΡΑΜMYΔΙ τύπου RUSTEX 5KG

ΔΟΧΕΙΟ

3

21,00

63,00

185

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 5 Kgr ΜΑΥΡΟ

ΔΟΧΕΙΟ

8

21,00

168,00

186

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ ΛΕΥΚΟ 5KG τύπου RUSTEX

ΔΟΧΕΙΟ

4

21,00

84,00

187

ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ

ΤΕΜ.

8

7,70

61,60

188

ΔΙΑΛYΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ τύπου DUCCO ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 5LT

ΔΟΧΕΙΟ

14

14,00

196,00

189

ΔΙΑΛYΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1LT

ΔΟΧΕΙΟ

8

3,30

26,40

190

ΔΙΑΛYΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ τύπου DUCCO 4LT

ΔΟΧΕΙΟ

4

12,10

48,40

191

ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4Μ

ΤΕΜ.

2

13,80

27,60

192

ΛΑΒΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ

ΤΕΜ.

10

0,90

9,00

193

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ τύπου DRALUX ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 0,75LT ΓΚΡΙ

ΤΕΜ.

18

7,60

136,80

194

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ τύπου DRALUX ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 0,75LT ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

ΤΕΜ.

18

7,60

136,80

195

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ τύπου DRALUX ΓΥΑΛΙΣΥΕΡΟ 0,75LT ΜΠΛΕ

ΤΕΜ.

6

7,60

45,60

196

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ τύπου DRALUX ΜΑΤ 0,75LT ΜΑΥΡΟ

ΤΕΜ.

7

7,60

53,20

197

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 5LT

ΔΟΧΕΙΟ

7

23,10

161,70

198

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 5LT

ΔΟΧΕΙΟ

7

38,50

269,50

199

ΜΥΣΤΡΙ ΠΛΑΚΑΔΩΝ

ΤΕΜ.

4

11,00

44,00

200

ΡΟΛΛΑ ΒΑΦΗΣ τύπου ROLLEX

ΤΕΜ.

15

12,10

181,50

201

ΡΟΛΛΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΟΜΠΛΕ Φ100

ΤΕΜ.

10

1,35

13,50

202

ΡΟΛΟ ΜΟΧΕΡ 10cm X 25mm τύπου MORRIS

ΤΕΜ.

10

0,90

9,00

203

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ

ΤΕΜ.

14

2,00

28,00

204

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ

ΤΕΜ.

5

1,00

5,00

205

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ 40ΜΜ ' τύπου MORGAN

ΤΕΜ.

4

1,90

7,60

206

ΣΟΒΑΣ 25KG

ΤΕΜ.

3

11,00

33,00

207

ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 5KG

ΤΕΜ.

2

7,15

14,30

208

ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ACRYLIC PAINT 10LT

ΔΟΧΕΙΟ

4

31,00

124,00

209

ΧΕΡΟΥΛΙ (ΛΑΒΗ) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΕΜ.

4

22,00

88,00

210

ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ τύπου GOLD ACRYL (ΔΟΧΕΙΑ 9LT)

ΔΟΧΕΙΟ

8

22,00

176,00

211

ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 5KG

ΤΕΜ.

7

21,00

147,00

212

ΧΡΩΜΑ ΜΑΡΤΕΛΕ 750ML τύπου VITEX

ΤΕΜ.

20

6,60

132,00

213

ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 9LT

ΔΟΧΕΙΟ

30

21,00

630,00

       

Σύνολο

13.983,98€

       

Φ.Π.Α.24%

3.356,16€

     

Γενικό Σύνολο Δαπάνης

17.340,14€

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό, κατά την υποβολή της προσφοράς τους υποχρεούνται να επισυνάπτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ισοδύναμα επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω θα ισοδυναμεί με αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης

 

 

 

Κορυδαλλός,06/03/2020

 

Αριθ.πρωτ. 411

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών για το έτος 2020, προϋπολογισμού ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (3.858,52,00€), ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (4.784,56€)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με:

 1. Το με αριθμό πρωτ. 353/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006360965
 2. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 8/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού
 3. Το με αριθμό πρωτ. 357/28-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης
 4. Τη με αριθμό πρωτ. 403/05-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-161) με ΑΔΑ: 9ΨΦ3ΟΡΙΕ-Ε1Ξ και ΑΔΑΜ: 20REQ006387850 καταχώρηση εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/03/2020 και ώρα 11:00π.μ., είτε στο email: pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα προς προμήθεια είδη:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Τίτλος: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού»

(ΚΑ:70-6634 Π/Υ οικ. Έτους 2020)

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Είδος μονάδας

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Αξία

Απιονισμένο νερό 4 Lt

τεμάχιο

70

0,80

56,00

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 4 Lt

τεμάχιο

55

2,10

115,50

Υγρό αντισηπτικό ζελέ χεριών 4 Lt

τεμάχιο

30

9,50

285,00

Υγρό καθαριστικό τζαμιών 750ml

τεμάχιο

40

1,60

64,00

Υγρό δαπέδου γενικού καθαρισμού 4 Lt

τεμάχιο

50

2,00

100,00

Παχύρευστη χλωρίνη 1,25 Lt

τεμάχιο

350

1,20

420,00

Παχύρευστη χλωρίνη 2 Lt

τεμάχιο

150

3,70

555,00

Υγρό πιάτων 4 Lt

τεμάχιο

20

2,00

40,00

Σακούλες απορριμμάτων (γραφείου / wc)

περίπου 75 Χ 52 cm. σε ρολλό των 10 τεμ.

συσκευασία 10 τεμ.

1200

0,06

72,00

Σακούλες απορριμμάτων (γραφείου / wc)

περίπου 50 Χ 50 cm σε ρολλό των 20 τεμ.

συσκευασία 20 τεμ.

150

0,10

15,00

Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες 80-85 Χ 110 cm

(8-10 τεμ. το κιλό)

κιλά

150

1,40

210,00

Αρωματικό χώρου συσκευασία 250 ml

τεμάχιο

15

3,50

52,50

Σφουγγαρίστρα φυτίλι απλή

τεμάχιο

50

1,70

85,00

Σφουγγαρίστρα φυτίλι επαγγελματική

τεμάχιο

10

3,95

39,50

Σκούπα πλαστική (ανταλλακτικό)

τεμάχιο

30

0,90

27,00

Πλαστικό κοντάρι

τεμάχιο

20

0,70

14,00

Κουβάς με στίφτη 13 Lt

τεμάχιο

12

2,43

29,16

Φαράσι πλαστικό με κοντάρι

τεμάχιο

20

2,00

40,00

Σφουγγαράκι κουζίνας δύο όψεων με φίμπρα

τεμάχιο

80

0,50

40,00

Χαρτί υγείας 10άρι 110-120 gr.

τεμάχιο

70

2,70

189,00

Χαρτί κουζίνας 1000 gr.

τεμάχιο

700

1,86

1.302,00

Χαρτοπετσέτες 100 φύλλων

τεμάχιο

20

0,40

8,00

Σύρμα σγουρό χοντρό για πατώματα

τεμάχιο

50

0,80

40,00

Ανταλλακτικό βουρτσάκι για πιγκάλ WC

τεμάχιο

6

1,31

7,86

Σετ πιγκάλ WC (βάση και βουρτσάκι)

τεμάχιο

4

3,00

12,00

Επιτοίχια συσκευή ρολού κουζίνας

τεμάχιο

2

20,00

40,00

     

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

3.858,52 €

 

 

     

Φ.Π.Α. 24%

926,04 €

     

ΔΑΠΑΝΗ

 

4.784,56 €

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό, κατά την υποβολή της προσφοράς τους υποχρεούνται να επισυνάπτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ισοδύναμα επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω θα ισοδυναμεί με αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης

Κορυδαλλός,06/03/2020

 

Αριθ.πρωτ. 410

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών για το έτος 2020, προϋπολογισμού Έξι Χιλιάδων Οκτακόσιων Εξήντα Δύο Ευρώ και Σαράντα Τριών λεπτών (6.862,43€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με:

 1. Το με αριθμό πρωτ. 352/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006360867
 2. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 6/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού
 3. Το με αριθμό πρωτ. 356/28-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης
 4. Τη με αριθμό πρωτ. 402/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-159) με ΑΔΑ: Ω2ΓΛΟΡΙΕ-ΟΑ8 και ΑΔΑΜ: 20REQ006387837 καταχώρηση εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος.

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/03/2020 και ώρα 11:00π.μ., είτε στο email: pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα προς προμήθεια είδη:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Τίτλος: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου»

(ΚΑ:10-6612.001 Π/Υ οικ. Έτους 2020)

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

ΜΟΝ.

 

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΚΛΑΣΕΡ τύπου SKAG ή ισοδύναμου προϊόντος Α4 8-32, ΜΠΛΕ

ΤΕΜ

160

0,90

144,00

2

ΚΛΑΣΕΡ τύπου SKAG ή ισοδύναμου προϊόντος Α4 8-32, KOKKINO

ΤΕΜ

80

0,90

72,00

3

ΚΛΑΣΕΡ τύπου SKAG ή ισοδύναμου προϊόντος Α4 8-32, ΜΑΥΡΟ

ΤΕΜ

80

0,90

72,00

4

ΚΛΑΣΕΡ τύπου SKAG ή ισοδύναμου προϊόντος Α4 8-32, ΚΙΤΡΙΝΟ

ΤΕΜ

80

0,90

72,00

5

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Α4 DIN No 5 σε πακέτο των 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

30

1,50

45,00

6

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Α4 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ L σε πακέτο των 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

2,90

2,90

7

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Α4

ΠΑΚΕΤΟ

1

10,50

10,50

8

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Α4 σε πακέτο των 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

10,50

10,50

9

ΧΑΡΤΙ ΕΚΥΤΥΠΩΤΗ Α4 160 gr κίτρινο χαρτ. σε πακέτο των 250 φύλλων

ΠΑΚΕΤΟ

10

3,00

30,00

10

ΧΑΡΤΙ ΕΚΥΤΥΠΩΤΗ Α4 σε κούτα των 5 πακέτων των 80gr /m2 (500 φύλλα)

ΚΟΥΤΑ

120

15,00

1800,00

11

ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ΧΑΡΤΟΝΙ, 160gr σε πακέτο των 250 φύλλων

ΠΑΚΕΤΟ

60

3,00

180,00

12

ΧΑΡΤΙ ΕΚΥΤΥΠΩΤΗ Α3 σε κούτα των 5 πακέτων των 80gr (500 φύλλα)

ΚΟΥΤΑ

6

27,00

162,00

13

ΣΤΥΛΟ τύπου UNIBALL ή ισοδύναμου προϊόντος 0.5 ΜΠΛΕ σε πακέτα 12 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

6

13,50

81,00

14

ΣΤΥΛΟ τύπου UNIBALL ή ισοδύναμου προϊόντος 0.5 KOKKINO σε πακέτα 12 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

3

13,50

40,50

15

ΣΤΥΛΟ τύπου UNIBALL ή ισοδύναμου προϊόντος 0.5 ΜΑΥΡΟ σε πακέτα 12 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

13,50

27,00

16

ΣΤΥΛΟ τύπου FABER CASTELL MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος ΜΠΛΕ σε πακέτα 20 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

5

7,20

36,00

17

ΣΤΥΛΟ τύπου FABER CASTELL MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος KOKKINO σε πακέτα 20 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

3

7,20

21,60

18

ΣΤΥΛΟ τύπου FABER CASTELL MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος ΜΑΥΡΟ σε πακέτα 20 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

7,50

7,50

19

ΣΤΥΛΟ τύπου BIC MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος ΜΠΛΕ σε πακέτα 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

5

11,10

55,50

20

ΣΤΥΛΟ τύπου BIC MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος KOKKINO σε πακέτα 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

11,10

22,20

21

ΣΤΥΛΟ τύπου BIC MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος ΜΑΥΡΟ σε πακέτα 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

11,10

22,20

22

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ No 3 σε κουτί των 100 τεμ.

ΤΕΜ

60

0,28

16,80

23

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ No 5 σε κουτί των 100 τεμ.

ΤΕΜ

30

0,40

12,00

24

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ No 7 σε κουτί των 100 τεμ.

ΤΕΜ

7

0,90

6,30

25

ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ

ΤΕΜ

3

0,90

2,70

26

ΒΑΣΗ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ

ΤΕΜ

2

1,60

3,20

27

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

ΤΕΜ

5

1,15

5,75

28

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΤΖΕΝΤΑ 2020

ΤΕΜ

5

6,75

33,75

29

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ

ΤΕΜ

1

6,85

6,85

30

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΜΙΚΡΟ

ΤΕΜ

1

4,75

4,75

31

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΓΡΑΦΗΣ G-5/G7 ΓΙΑ PROJECTOR σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

1

15,85

15,85

32

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ σε σετ των 6 τεμ.

ΣΕΤ

4

3,65

14,60

33

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ σε σετ των 6 τεμ.

ΣΕΤ

4

3,65

14,60

34

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΟΖ σε σετ των 6 τεμ.

ΣΕΤ

4

3,65

14,60

35

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ F & B (ΜΥΤΕΡΗ & ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ) σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

4

8,05

32,20

36

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΧΟΝΤΡΗ ΜΥΤΗ

ΤΕΜ

4

1,40

5,60

37

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΠΕΝΑΚΙ

ΤΕΜ

4

1,40

5,60

38

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

1

14,50

14,50

39

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΪΠ

ΤΕΜ

3

2,20

6,60

40

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΠΛΟ σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

4

7,65

30,60

41

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΕΜ

1

1,65

1,65

42

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΑ

ΤΕΜ

10

0,90

9,00

43

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΑ

ΤΕΜ

2

1,80

3,60

44

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΤΕΜ

12

10,00

120,00

45

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΤΕΜ

2

8,00

16,00

46

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ σε κουτί 10 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

2

4,00

8,00

47

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ σε κουτί 10 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

25

6,00

150,00

48

POST-IT ΜΕΓΕΘΟΥΣ 75Χ75 χρωμ. 400 φύλλα

ΤΕΜ

8

1,80

14,40

49

POST-IT ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 50Χ40 σε πακέτο των 3 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

6

1,50

9,00

50

POST-IT ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ σε πακέτο των 10 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

5

4,00

20,00

51

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΑΠΛΟ ΜΟΝΟ

ΤΕΜ

20

0,75

15,00

52

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ

ΤΕΜ

5

1,80

9,00

53

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΤΕΜ

10

1,90

19,00

54

ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΟΝΔΡΑ ΜΕΓΑΛΑ

KG

2

5,00

10,00

55

ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΠΤΑ ΜΕΓΑΛΑ

KG

2

5,00

10,00

56

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ (ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.)

ΣΕΤ

2

7,50

15,00

57

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΑΥΡΑ

ΤΕΜ

10

2,50

25,00

58

BINDER CLIPS 32MM σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

3

1,00

3,00

59

BINDER CLIPS 41MM σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

3

1,30

3,90

60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΣ 60 x 90

ΤΕΜ

1

8,50

8,50

61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ 60 x 90

ΤΕΜ

1

7,50

7,50

62

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΕΜ

1

1,30

1,30

63

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ

ΤΕΜ

3

0,90

2,70

64

ΠΙΝΕΖΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3

0,75

2,25

65

CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ 740 -GB σε πακέτο των 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

13,50

13,50

66

DVD-R ΕΓΓΡΑΦΗΣ 72 min. σε πακέτο των 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

13,50

13,50

67

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 300 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜ

8

18,50

148,00

68

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 200 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜ

4

15,00

60,00

69

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ των 300 φύλλων

ΤΕΜ

9

14,50

130,50

70

ΤΕΤΡΑΔΙΟ Α4 50 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΤΕΜ

10

0,85

8,50

71

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ περίπου 70 x 30mm, με αυτοκόλλητο σε πακέτο 100 φύλλων.

ΠΑΚΕΤΟ

5

11,80

59,00

72

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ περίπου 105 x 74mm, με αυτοκόλλητο σε πακέτο 100 φύλλων.

ΠΑΚΕΤΟ

5

15,00

75,00

73

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ περίπου 85 x 54mm σε πακέτο 10 φύλλων

ΠΑΚΕΤΟ

20

13,50

270,00

74

ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ - ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΓΑΛΟ (25 φύλλων)

ΤΕΜ

4

5,00

20,00

75

ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 PRES-PAN ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ σε πακέτο των 10 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

30

5,30

159,00

76

ΦΑΚΕΛΟΣ A3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΜΠΕΖ σε πακέτο των 250 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

16,00

32,00

77

ΦΑΚΕΛΟΣ A3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΜΠΕΖ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

TEM

20

0,60

12,00

78

ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ σε σετ 10 τεμ.

ΣΕΤ

2

5,50

11,00

79

ΦΑΚΕΛΟΣ 37 Χ 50 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

TEM

100

0,35

35,00

80

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1/2 Α4 ΛΕΥΚΟ σε πακέτο 500 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

20,00

40,00

81

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1/3 Α4 ΛΕΥΚΟ σε πακέτο 500 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

10,00

20,00

82

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 ΜΠΕΖ σε πακέτο 250 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

14,50

29,00

83

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 ΛΕΥΚΟ σε πακέτο 250 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

13,50

27,00

84

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α5 ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ σε πακέτο 500 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

12,00

12,00

85

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α5 ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΪ σε πακέτο 500 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

11,50

11,50

86

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α3 ΛΕΥΚΟ σε πακέτο 250 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

14,00

14,00

87

ΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α3 σε πακέτο 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

20,00

40,00

88

ΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α4 σε πακέτο 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

3

10,00

30,00

89

ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΑ Α4 σε πακέτο των 12 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

3

16,00

48,00

90

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΤΕΜ

50

1,50

75,00

91

ΝΤΟΣΙΕ Α4 PRES-PAN, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ σε σετ των 12 τεμ.

ΣΕΤ

7

5,50

38,50

92

ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΣΕ ΣΕΤ ΤΩΝ 25 τεμ.

ΣΕΤ

20

9,50

190,00

93

ΜΠΛΟΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α4 ΡΙΓΕ 100 φύλλων σε πακέτο των 15 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

13,50

13,50

94

ΜΠΛΟΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α4 ΛΕΥΚΟ 100 φύλλων σε πακέτο των 15 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

13,50

13,50

95

ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α5 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ 100 φύλλων σε πακέτο των 15 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

7

6,00

42,00

96

ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ 24 cm

ΤΕΜ

3

1,80

5,40

97

ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ

ΤΕΜ

5

0,60

3,00

98

ΞΥΣΤΡΑ

ΤΕΜ

4

0,48

1,92

99

ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

ΤΕΜ

5

1,35

6,75

100

ΜΟΛΥΒΙΑ Νο 2 τύπου FABER σε κουτί των 12 τεμ.

KOYTI

7

2,40

16,80

101

ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 2 χιλ. τύπου FABER

ΤΕΜ

2

1,60

3,20

102

ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

2

5,50

11,00

103

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ

ΤΕΜ

5

10,00

50,00

104

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 4913

ΤΕΜ

5

11,00

55,00

105

ΧΑΡΑΚΑΣ 50 cm

ΤΕΜ

2

0,55

1,10

106

ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD/DVD ΧΑΡΤΙΝΕΣ σε σετ 12 τεμ.

ΣΕΤ

1

1,00

1,00

107

ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD/DVD ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ σε σετ 12 τεμ.

ΣΕΤ

1

3,00

3,00

108

ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ / ΕΞΟΔΩΝ 100 φύλλων

ΤΕΜ

1

20,00

20,00

109

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

ΤΕΜ

2

2,50

5,00

110

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΜ

3

5,00

15,00

   

ΣΥΝΟΛΟ

5.534,22€

   

Φ.Π.Α. 24%

1.328,21€

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

6.862,43€

             

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό, κατά την υποβολή της προσφοράς τους υποχρεούνται να επισυνάπτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ισοδύναμα επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω θα ισοδυναμεί με αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης

 

Σε πολύ καλό κλίμα διεξήχθη συνάντηση αντιπροσωπείας του Συντονιστικού Οργάνου των Συνδέσμων Αττικής με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου η αντιπροσωπεία να εκθέσει και να αναζητήσει λύση αναφορικά με το χρόνιο θέμα που έχει προκύψει από τη μη συμπερίληψη των Συνδέσμων των Δήμων στους δικαιούχους Προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Πράσινου Ταμείου.

Στην αντιπροσωπεία του Συντονιστικού των Συνδέσμων μετείχαν ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Πρόεδρος του ΣΥΝΠΑ και Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Πρόεδρος του ΣΒΑΠ Γιώργος Κουράσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΒΑΠ Παύλος Καμάρας, o Γενικός Γραμματέας του ΑΣΔΑ Θεόδωρος Αρβανίτης, το Μέλος της ΕΕ του ΠΕΣΥΔΑΠ Μιχάλης Ευθυμιάδης και το Μέλος ΔΣ του ΣΠΑΥ Βασίλης Κρητικός.

Ειδικότερα, τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημέρωσαν τον Υπουργό και τους συνεργάτες του, ότι «με βάση το αίτημα ζητείται να είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και του Πράσινου Ταμείου εκτός των άλλων και οι Σύνδεσμοι Δήμων». Όπως υποστήριξαν τα μέλη της Αντιπροσωπείας «η μακροχρόνια πορεία των Συνδέσμων, έχει δικαιώσει την ύπαρξή τους, αφού και σημαντικό έργο παρέχουν και ιδιαίτερα χρήσιμοι είναι με το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτουν, σε σχέση με τους μεμονωμένους Δήμους, αυτό της Διαδημοτικής Συνεργασίας».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης ενημέρωσε τα μέλη της Αντιπροσωπείας ότι θα κάνει «ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να συμπεριληφθούν οι Σύνδεσμοι Δήμων ως δικαιούχοι όλων των προγραμμάτων που ζητήθηκαν» και δεσμεύτηκε ότι θα είναι δίπλα τους συνδράμοντας τους στην προσπάθεια τους για την προστασία και ανάπλαση των ορεινών όγκων της Αττικής. Παράλληλα όμως, κάλεσε τους εκπροσώπους των Συνδέσμων «να εκπονήσουν αλλά και να επικαιροποιήσουν υπάρχουσες μελέτες που θα μπορέσουν να τύχουν επιλογής και άρα συμμετοχής στα προγράμματα».

Μετά το πέρας της σύσκεψης, κοινή δήλωση πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης και ο πρόεδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος: «Ευχαριστούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη για την άμεση ανταπόκριση του στο αίτημα για συνάντηση, για το εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας κατά την διάρκεια της σύσκεψης, την δέσμευση του για προσπάθεια επίλυσης του χρόνιου αιτήματος των Συνδέσμων Δήμων να είναι δικαιούχοι προγραμμάτων, την πρόθεση του για στήριξη των Συνδέσμων Δήμων καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για το πως πρέπει να κινηθούμε στη συνέχεια. Οι Σύνδεσμοι των Δήμων πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια το χρόνιο πρόβλημα να επιλυθεί και δηλώνουμε ότι μετά από την επίλυσή του, θα είμαστε παρόντες με προτάσεις και μελέτες σε κάθε νέο καινοτόμο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί για να μπορέσουμε τελικά να φέρουμε σε πέρας με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το δύσκολο και πολυποίκιλο έργο που επιτελούμε»