Οι Δραστηριότητες του Συνδέσμου

 • Μελέτη της ρύπανσης της ατμόσφαιρας των Δήμων μελών μας με αυτόματο σταθμό
 • Μελέτη ρύπανσης των υδάτων του Κηφισού, θαλάσσιας περιοχής του Σαρωνικού
 • Μελέτη γεωτρήσεων στα διοικητικά όρια των Δήμων μελών μας με σύγχρονο εξοπλισμένο εργαστήριο περιβάλλοντος
 • Μετρήσεις βιομηχανικών εκπομπών με αυτοκινούμενο σταθμό
 • Μετρήσεις εκπομπών αυτοκινήτων και κεντρικής θέρμανσης με αυτόματα μηχανήματα
 • Μετρήσεις παραμέτρων εργασιακού περιβάλλοντος με σύγχρονα μηχανήματα
 • Εκπόνηση έργου-μελέτης συλλογής και επεξεργασίας του παραγόμενου βιοαερίου της χωματερής Σχιστού στα πλαίσια του προγράμματος MEDSPA 92 συνολικού προϋπολογισμού 300.000.000 δρχ.
 • Εκπόνηση προγραμμάτων ανταλλαγής εμπειριών με χώρες μέλη της Ε.Ε. σε θέματα περιβάλλοντος
 • Εκπόνηση το 1990 μελέτης για την ζεύξη Περάματος-Σαλαμίνας συνολικού προϋπολογισμού 150.000.000 δρχ., χρηματοδοτούμενης από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ.
 • Eκπόνηση το 1993 μελέτης για την επαναχρησιμοποίηση του παραγόμενου νερού από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυτάλλεια συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 δρχ., χρηματοδοτούμενης από το ΥΠΕΧΩΔΕ
 • Εκπόνηση ερευνητικής πρότασης με θέμα την εξέταση ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην βιομηχανική-βιοτεχνική ζώνη Περάματος συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000 δρχ., χρηματοδοτούμενης από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η ανάθεση του έργου έγινε τον Απρίλιο 1996.
 • Εκπόνηση μελέτης με θέμα "Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης από τον Πειραιά έως και το Πέραμα", χρηματοδοτούμενης από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης. Η ανάθεση του έργου έγινε το 1997.
 • Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων σε συνεργασία με Κ.Ε.Κ. σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Συνεργασία με το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Πειραιά "Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης"
 • Συνεργασία με το Ε.Μ.Π. και το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών
 • Πρόγραμμα προετοιμασίας των εργαστηρίων για διαπίστευση μέσω του Εθνικού συμβουλίου Διαπίστευσης. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας 1999).
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης και αντιρρύπανσης των πετρελαιοκηλίδων σε θαλάσσιο περιβάλλον. Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος LIFE 1999 και χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.
 • Πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων - ίδρυση Διαδημοτικού Κυνοκομείου. Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια του ΕΠΤΑ και η ανάθεσή του στον Σύνδεσμο έγινε το 2001.
 • Μετρήσεις έντασης πεδίου μη ιονιζουσών ακτινοβολιών από κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας και εναέριες γραμμές υψηλής τάσης.
 • Διοργάνωση Ημερίδων με περιβαλλοντικά θέματα.
 • Συνεργασία με σχολεία των Δήμων μελών μας στα πλαίσια του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • Ανάπτυξη σχεδίου "Δράση Αντιμετώπισης περιβαλλοντικού θορύβου".
 • Εκπόνηση του προγράμματος "Περιβαλλοντική αποκατάσταση επιφάνειας φωσφογύψου στην περιοχή Σχιστού Περάματος".
 • Εκπόνηση προγράμματος πυροπροστασίας των Δήμων μελών μας.