Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024 15:25

Μέτρα αντιμετώπισης παρβοϊού

Το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης νέων εισαγωγών σκύλων στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ αποφασίστηκε στις 15 Ιουλίου, μετά την εκδήλωση κρουσμάτων αιμορραγικής γαστρεντερίτιδας (συμβατής με παρβοϊωση) σε φιλοξενούμενα ζώα

 Ο λεγόμενος και «τύφος των σκύλων»  είναι μια ιογενής και εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια του σκύλου, με υψηλή θνησιμότητα ιδίως στα νεαρά σκυλιά.

Οι ασθενείς σκύλοι αποβάλουν και διασπείρουν τον ιό στο περιβάλλον με τα κόπρανα, το σάλιο, τον εμετό, ενώ όπως είναι φυσικό οι κίνδυνοι μετάδοσης είναι πολύ μεγαλύτεροι σε κυνοκομεία, νοσοκομεία, καταφύγια ζώων κλπ, όπου συγκεντρώνονται και διαμένουν ικανοί αριθμοί σκύλων.

Ιδιαίτερα το ΔΙΚΕΠΑΖ που εκ της αποστολής του είναι αναγκασμένο να εισάγει, να φροντίζει και να νοσηλεύει αδέσποτους σκύλους όλων των ηλικιών, με άγνωστο ιατρικό ιστορικό, ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά τα αυστηρά πρωτόκολλα απολύμανσης που εφαρμόζονται σε όλους τους χώρους του.

Επειδή ο ιός είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στο περιβάλλον, τα άρρωστα ζώα πρέπει να απομονώνονται από τα υγιή, ακόμη και για 2-4 εβδομάδες μετά την πλήρη ίασή τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους και μετά την σχετική εισήγηση του επιστημονικού προσωπικού του ΔΙΚΕΠΑΖ, αποφασίστηκε η αναστολή εισαγωγών νέων σκύλων στις εγκαταστάσεις του Διαδημοτικού Κέντρου, εκτός φυσικά από επείγοντα περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής βοήθειας (ατυχήματα, τραυματισμοί, κλπ).

Αυτό το προσωρινό μέτρο θα ισχύσει για τουλάχιστον έναν μήνα,  μέχρι να ολοκληρωθούν οι προσπάθειες εκρίζωσης του ιού από τους χώρους διαμονής και φιλοξενίας των ζώων, μέσω των καθημερινών απολυμάνσεων που έχουν, ήδη αρχίσει.

Στο ίδιο πλαίσιο αποφασίστηκε, επίσης, η άμεση επιστροφή των υγιών ζώων στους αντίστοιχους δήμους – μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ, από τους οποίους προέρχονται.

Κορυδαλλός, 01/07/2024

Αριθ.πρωτ.1895

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 43 του Ν. 5043/23.
Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ύστερα από την υπ' αριθ. 59/2024 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 43 του Ν. 5043/23, συνολικού αριθμού έως δέκα εννέα (19) άτομα, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του και ως εξής:

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων για την υποστήριξη του προγράμματος πυροπροστασίας
Έως (3,5) μήνες Δεκαεννέα (19)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 68 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν προσληφθεί με σύμβαση συναφθείσα σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, εντός του ίδιου δωδεκαμήνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών, διάρκειας 2, 3, 4 ή 5 μηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (Γρ. Λαμπράκη 240 – 18120 Κορυδαλλός Τηλ.: 210-4015451) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 01/07/2024 έως και 12/07/2024.

Κορυδαλλός, 17/06/2024

Αριθ.πρωτ.1768

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 43 του Ν. 5043/23.
Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ύστερα από την υπ' αριθ. 59/2024 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 43 του Ν. 5043/23, συνολικού αριθμού έως είκοσι ένα (21) άτομα, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του και ως εξής:

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων για την υποστήριξη του προγράμματος πυροπροστασίας
Έως (4) μήνες Είκοσι Ένα (21)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 68 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν προσληφθεί με σύμβαση συναφθείσα σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, εντός του ίδιου δωδεκαμήνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών, διάρκειας 2, 3, 4 ή 5 μηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (Γρ. Λαμπράκη 240 – 18120 Κορυδαλλός Τηλ.: 210-4015451) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 17/06/2024 έως και 28/06/2024.

Κορυδαλλός, 31/052024

Αριθ.πρωτ.1530

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 43 του Ν. 5043/23.
Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ύστερα από την υπ' αριθ. 59/2024 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 43 του Ν. 5043/23, συνολικού αριθμού έως είκοσι οκτώ (28) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του και ως εξής:

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων για την υποστήριξη του προγράμματος πυροπροστασίας
Έως (5) μήνες Είκοσι Οκτώ (28)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 68 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν προσληφθεί με σύμβαση συναφθείσα σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, εντός του ίδιου δωδεκαμήνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών, διάρκειας 2, 3, 4 ή 5 μηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (Γρ. Λαμπράκη 240 – 18120 Κορυδαλλός Τηλ.: 210-4015451) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 31/5/2024 έως και 14/06/2024.

Στους χώρους προσωρινής διαμονής αδέσποτων ζώων στο ΔΙΚΕΠΑΖ για την προστασία τους από θερμοπληξία, ενεργοποιήθηκε το αυτόματο σύστημα καταιονισμού νερού (τεχνητή βροχή) στην οροφή των εγκαταστάσεων. 
 
Στους χώρους του αναρρωτηρίου με τα βαριά περιστατικά, λειτουργεί σε 24ωρη βάση κλιματισμός και αερισμός.
 
Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης τόνισε σχετικά: "Η ασφάλεια των νοσηλευόμενων αδέσποτων ζώων είναι προτεραιότητα μας.
Ευχαριστώ από καρδιάς τα μέλη της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του ΠΕΣΥΔΑΠ για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του συστηματος".

ΑΔΑ: 965ΞΟΡΙΕ-3Ν0

Κορυδαλλός, 28/03/2024

Αριθ.πρωτ.:951

Απόφαση προέδρου ΠΕΣΥΔΑΠ

Περί ανάθεση αρμοδιότητας για το ΔΙΚΕΠΑΖ στον γενικό γραμματέα του ΠΕΣΥΔΑΠ

Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 247 του ν. 3463/2011

2. την με αριθ. 689/01-03-2024 απόφαση του, περί διορισμού γενικού γραμματέα του ΠΕΣΥΔΑΠ

3. την ανάγκη υποστήριξης των συλλογικών οργάνων του ΠΕΣΥΔΑΠ

4. την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας, ελέγχου και συντονισμού του ΔΙΚΕΠΑΖ

Αποφασίζει

Αναθέτει στον γενικό γραμματέα του ΠΕΣΥΔΑΠ, Αντρέα Λεωτσάκο την ευθύνη, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχο και συντονισμό του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) καθώς και την υπογραφή, με εντολή προέδρου, όλων των υπηρεσιακών σχετικών εγγράφων.

Ο γενικός γραμματέας θα πρέπει να υποβάλλει στον πρόεδρο προτάσεις, παρατηρήσεις και σχέδια που θα βελτιώνουν τη λειτουργία του ΔΙΚΕΠΑΖ. Ο συντονιστής του ΔΙΚΕΠΑΖ αναφέρεται για όλα τα θέματα στον γενικό γραμματέα.

Ο γενικός γραμματέας θα συνεργάζεται, στο πλαίσιο των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων διοίκησης και του προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ, με τον αντιπρόεδρο και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ΠΕΣΥΔΑΠ, Μιχάλη Ευθυμιάδη.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΕΣΥΔΑΠ.

Η απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεως ή τροποποίησης της.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΡΦΘΠΟΡΙΕ-ΜΧΓ

Κορυδαλλός: 28/03/2024

Αριθ.πρωτ.: 953

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Τα άρθρα 245 έως και 251 του Ν.3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.1,άρθ.14 του Ν. 4625/2019
  3. Τον Ν.4830/21
  4. Την ανάγκη αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων για την επίτευξη καλύτερου συντονισμού, ευελιξίας και αποτελεσματικότητας της διοίκησης του ΠΕΣΥΔΑΠ
  5. Την ανάγκη καλύτερης εποπτείας και καθοδήγησης του έργου του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων ζώων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζουμε τον αντιπρόεδρο του ΠΕΣΥΔΑΠ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Μιχάλη Ευθυμιάδη, ως πολιτικά υπεύθυνο του ΔΙΚΕΠΑΖ.

Ο αντιπρόεδρος Μ. Ευθυμιάδης:

1. Θα έχει την ευθύνη εφαρμογής της πολιτικής για τα αδέσποτα ζώα, που σχεδιάζεται και αποφασίζεται από τον πρόεδρο, την εκτελεστική επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο του ΠΕΣΥΔΑΠ

2. Θα υπογράφει μαζί με τον γενικό γραμματέα όλα τα σχετικά έγραφα που αφορούν στη λειτουργία του ΔΙΚΕΠΑΖ

3. Θα είναι μέλος και θα προεδρεύει στην πενταμελή επιτροπή διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του ΔΙΚΕΠΑΖ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4830/21

Β. Η παρούσα απόφαση:

α) Να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΠΕΣΥΔΑΠ

β) Να κοινοποιηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον γενικό γραμματέα, στον σύμβουλο διοίκησης του ΠΕΣΥΔΑΠ, στον ειδικό συνεργάτη του προέδρου και στην πρόεδρο του συνεταιρισμού «ΑΝΑΠΝΟΗ».          

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

             Γουρδομιχάλης Γρηγόρης

Ζητήματα πολιτικής προστασίας, δασικές φωτιές αλλά και τα προβλήματα που προκαλεί  στους αιρετούς και τα υπηρεσιακά στελέχη των δήμων  ο τελευταίος νόμος για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, αποτέλεσαν τον κύριο «κορμό»  συνάντησης εργασίας που είχε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Λάζαρο Κυρίζογλου.

Στην χρήσιμη από όλες τις πλευρές συνάντηση συμμετείχε και ο Βλάσσης Σιώμος, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ.

Καθώς οι δασικές πυρκαγιές στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα έχουν ξεκινήσει, ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στην εμπειρία του από την πυροπροστασία του όρους Αιγάλεω, ενώ κατέθεσε προς την ΚΕΔΕ και μία σειρά προτάσεων για να απαλειφθούν προβλήματα και να γίνει πιο λειτουργικός ο νόμος «ΑΡΓΟΣ», (ν.4830/21), ως προς τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων από τους δήμους.