ΘΕΜΑ: Λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την πρόληψη και προστασία από τον Κορωνοϊό.                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19 (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020) Την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 451/11.03.2020 εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας του ΔΙΚΕΠΑΖ Την υπ’ αριθμ. 542/12.03.2020 Απόφαση…
  ΘΕΜΑ: Αναστολή επισκεπτηρίου στις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιάς και του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19 (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020) Την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 451/11.03.2020 εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας του ΔΙΚΕΠΑΖ      …
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   Κορυδαλλός, 06/03/2020   Αριθ.πρωτ. 412   Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος   Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου και σιδήρου για την κάλυψη υπηρεσιακών του αναγκών κατά το έτος 2020, προϋπολογισμού ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (13.983,98€) πλέον Φ.Π.Α., ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (17.340,14€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με: Το με αριθμό πρωτ. 354/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006361048 Τις τεχνικές προδιαγραφές,…
Σελίδα 1 από 22