ΘΕΜΑ: Λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την πρόληψη και προστασία από τον Κορωνοϊό.                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19 (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020) Την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 451/11.03.2020 εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας του ΔΙΚΕΠΑΖ Την υπ’ αριθμ. 542/12.03.2020 Απόφαση…
  ΘΕΜΑ: Αναστολή επισκεπτηρίου στις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιάς και του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19 (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020) Την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 451/11.03.2020 εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας του ΔΙΚΕΠΑΖ      …
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   Κορυδαλλός, 06/03/2020   Αριθ.πρωτ. 412   Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος   Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου και σιδήρου για την κάλυψη υπηρεσιακών του αναγκών κατά το έτος 2020, προϋπολογισμού ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (13.983,98€) πλέον Φ.Π.Α., ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (17.340,14€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με: Το με αριθμό πρωτ. 354/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006361048 Τις τεχνικές προδιαγραφές,…
Κορυδαλλός,06/03/2020   Αριθ.πρωτ. 411   Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών για το έτος 2020, προϋπολογισμού ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (3.858,52,00€), ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (4.784,56€)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με: Το με αριθμό πρωτ. 353/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006360965 Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 8/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που…
Κορυδαλλός,06/03/2020   Αριθ.πρωτ. 410   Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών για το έτος 2020, προϋπολογισμού Έξι Χιλιάδων Οκτακόσιων Εξήντα Δύο Ευρώ και Σαράντα Τριών λεπτών (6.862,43€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με: Το με αριθμό πρωτ. 352/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006360867 Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 6/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από…
Κορυδαλλός, 04/03/2020 Αριθ.πρωτ. 391 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ενδιαφέρεται για την κάλυψη υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών οικονομικού λογισμικού 2020, προϋπολογισμού Τριών Χιλιάδων Διακοσίων Είκοσι Πέντε Ευρώ (3.225,00€) πλέον του ΦΠΑ (24%), (Τριών Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ (3.999,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με: Το με αριθμό πρωτ. 323/24-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006335122 Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 10/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου…
Σελίδα 1 από 21