Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024 16:50

Ανάθεση αρμοδιότητας για το ΔΙΚΕΠΑΖ στον γενικό γραμματέα του ΠΕΣΥΔΑΠ

ΑΔΑ: 965ΞΟΡΙΕ-3Ν0

Κορυδαλλός, 28/03/2024

Αριθ.πρωτ.:951

Απόφαση προέδρου ΠΕΣΥΔΑΠ

Περί ανάθεση αρμοδιότητας για το ΔΙΚΕΠΑΖ στον γενικό γραμματέα του ΠΕΣΥΔΑΠ

Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 247 του ν. 3463/2011

2. την με αριθ. 689/01-03-2024 απόφαση του, περί διορισμού γενικού γραμματέα του ΠΕΣΥΔΑΠ

3. την ανάγκη υποστήριξης των συλλογικών οργάνων του ΠΕΣΥΔΑΠ

4. την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας, ελέγχου και συντονισμού του ΔΙΚΕΠΑΖ

Αποφασίζει

Αναθέτει στον γενικό γραμματέα του ΠΕΣΥΔΑΠ, Αντρέα Λεωτσάκο την ευθύνη, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχο και συντονισμό του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) καθώς και την υπογραφή, με εντολή προέδρου, όλων των υπηρεσιακών σχετικών εγγράφων.

Ο γενικός γραμματέας θα πρέπει να υποβάλλει στον πρόεδρο προτάσεις, παρατηρήσεις και σχέδια που θα βελτιώνουν τη λειτουργία του ΔΙΚΕΠΑΖ. Ο συντονιστής του ΔΙΚΕΠΑΖ αναφέρεται για όλα τα θέματα στον γενικό γραμματέα.

Ο γενικός γραμματέας θα συνεργάζεται, στο πλαίσιο των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων διοίκησης και του προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ, με τον αντιπρόεδρο και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ΠΕΣΥΔΑΠ, Μιχάλη Ευθυμιάδη.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΕΣΥΔΑΠ.

Η απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεως ή τροποποίησης της.